25/09

K bodu 1-

Zákon NR SR č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v platnom znení v ustanovení § 5 definuje verejnú minimálnu sieť poskytovateľov nasledovne:
„Verejná minimálna sieť poskytovateľov (ďalej len „minimálna sieť“) je usporiadanie najmenšieho možného počtu verejne dostupných poskytovateľov na území príslušného samosprávneho kraja alebo na území príslušného okresu (ďalej len „príslušné územie“) v takom počte a zložení, aby sa zabezpečila efektívne dostupná, plynulá, sústavná a odborná zdravotná starostlivosť s prihliadnutím na:
a) počet obyvateľov príslušného územia vrátane možnej odchýlky vo vzťahu ku geografickým a demografickým podmienkam príslušného územia,
b) chorobnosť a úmrtnosť obyvateľov príslušného územia,
c) migráciu cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti na príslušnom území,
d) bezpečnosť štátu.

Odbor zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja sa problematike siete LSPP venuje od augusta roku 2008, odkedy bolo zverejnené nariadenie vlády na pripomienkové konanie. V súčasnej dobe sa vykonáva podrobná analýza všetkých poskytovateľov LSPP a dbáme na to, aby bola zohľadnená dostupnosť, geografické a demografické podmienky Žilinského kraja. O tejto problematike sa vedú diskusie v spolupráci s MZ SR, ktoré ešte nie sú ukončené.

K bodu 2-

Lekárska služba prvej pomoci, tak ako všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, sú financované zdravotnými poisťovňami, nie samosprávnym krajom.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 06.03.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky