25-08

K bodu 1 –
Žilinský samosprávny kraj nepodporuje priamo malých a stredných podnikateľov v oblasti získania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Prostredníctvom Informačného centra prvého kontaktu je však zapojený do implementácie Sektorového operačného programu Priemysel a služby. Funkciu Informačného centra prvého kontaktu plní odbor regionálneho rozvoja na základe Rámcovej zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi Žilinským samosprávnym krajom a Ministerstvom hospodárstva SR.

Žilinský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja zabezpečuje vydávanie stanovísk k predkladaným žiadostiam malých a stredných podnikateľov o poskytnutie pomoci zo štrukturálnych fondov z hľadiska súladu s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja. Stanovisko vyššieho územného celku bolo povinnou súčasťou žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby. Plní nosnú úlohu pri realizácii informačných aktivít súvisiacich s implementáciou SOP Priemysel a služby pre prijímateľov pomoci a spolupracuje na monitorovacej činnosti. Ďalej zabezpečuje konzultačné služby pre žiadateľov, poskytuje informácie o možnostiach plánovania pomoci z ERDF a o podmienkach, ktoré musia byť splnené pri žiadosti o nenávratné finančné príspevky. Taktiež zabezpečuje propagáciu a zvyšovanie verejného povedomia o SOP PS a metódach žiadania o nenávratný finančný príspevok prostredníctvom poradenstva, konzultácií a metodickej pomoci.

K bodu 2 –
Zoznam podporených regionálnych projektov v Žilinskom samosprávnom kraji v programovom období 2004 – 2006 je zverejnený na webovej stránke Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR: http://www.strukturalnefondy.sk/Default.aspx?CatId=141.
Zároveň vám oznamujeme, že vám nemôžeme poskytnúť vami požadovaný zoznam, nakoľko ho Úrad Žilinského samosprávneho kraja nemá k dispozícii. Doporučujeme vám na hore uvedenej webovej adrese preštudovať všetky odkazy na zrealizované projekty a zoznam podporených projektov, ktoré vám pomôžu pri spracovaní požadovaných údajov.