25-07

Označovaním škôl sa zaoberá zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, konrétne § 21, ktorý hovorí o tom, že názov školy sa skladá z označenia druhu alebo typu školy, názvu ulice a úradného názvu sídla školy.

V zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl existujú tri druhy stredných škôl - stredné odborné učilište, gymnázium a stredná odborná škola, a § 2 ods. 2 Vyhlášky č. 80/1991 Zb. o stredných školách definuje typy stredných odborných škôl - napr. stredná priemyselná škola, stredná zdravotnícka škola a pod.

V zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 29/1984 o vzniku združených škôl a ich označení, citujeme: "…školy sa môžu spájať splynutím do združenej strednej školy". Na základe všetkých citácií právnych predpisov musíme konštatovať, že nie je možné používať prívlastky k názvom škôl.

Školy, ktoré majú prívlastky vznikli pred 1.1.2004, kedy vošiel do platnosti zákon č.596/2003 Z. z., a ktorý upravuje názvy, ako bolo vyššie citované.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 25.06.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky