24/09

K bodu 1-

V Nariadení vlády SR č. 223/2005 Z. z., ktorým sa vydáva katalóg zdravotných výkonov je za vystavenie lekárskeho nálezu na účely sociálnych služieb uvedené: Tento výkon pre potreby inej fyzickej alebo právnickej osoby môže uhrádzať fyzická alebo právnická osoba na účely alebo v záujme ktorej sa výkon vykazuje.

Zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ustanovenie § 80 písmeno u) hovorí: obec uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu ( v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby..) a na základe ustanovenia § 81 písmeno x) vyšší územný celok uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu v domovoch sociálnych služieb podporovaného bývania , v rehabilitačnom stredisku.

Z uvedeného vyplýva, že pacient by nemal hradiť vypísanie tlačiva “Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“, ktoré tvorí prílohu žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu do zariadenia pre seniorov (bývalého domova dôchodcov) nakoľko táto povinnosť vyplýva zo zákona obci.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.03.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky