24-08

K bodu 1 –
Maximálna výška základnej odmeny je stanovená v zmysle §12 ods. 6 zákona č.302/2001 o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov vo výške 1/12 - tiny 20 -násobku minimálnej mzdy, pričom podlieha zmenám v prípade zmeny výšky minimálnej mzdy v priebehu obdobia príslušného kalendárneho roka.
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja si Uznesením 8 zo 6. zasadnutia, zo dňa 4.7. 2006, určilo maximálnu výšku základnej odmeny.
Poslancom Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja bola, v zmysle hore uvedeného zákona, priznaná odmena za rok 2007 vo výške 12 667,- Sk, ktorá sa k 1. októbru 2007 menila, zmenou minimálnej mzdy, na sumu 13 500,- Sk.

K bodu 2 –
Poslancovi Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja Jánovi Slotovi boli v druhom volebnom období odmeny vyplatené nasledovne:
rok 2006 – 136 001,- Sk (slovom stotridsaťšesť tisíc jedna koruna slovenských),
rok 2007 – 147 753,- Sk (slovom: stoštyridsaťsedemtisíc sedemstopäťdesiattri tisíc korún slovenských),
rok 2008 –
január – 13 500,- Sk (slovom: trinásťtisícpäťsto korún slovenských)
február – 0,- Sk (odôvodnenie viď nižšie)
marec – 13 500,- Sk (slovom: trinásťtisícpäťsto korún slovenských)

Odôvodnenie:
Výňatok z Rokovacieho poriadku:
Článok 24
Účasť poslancov

(1) Poslanec je povinný zúčastňovať sa na zasadnutiach zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený. Predčasný odchod zo zasadnutia zastupiteľstva oznámi poslanec ústne predsedajúcemu.
(2) Na každé zasadnutie zastupiteľstva alebo jeho orgánov sa vyhotoví prezenčná listina, do ktorej sú povinní zapísať sa všetci prítomní poslanci.
(3) Ak sa poslanec nemôže zúčastniť na zasadnutí zastupiteľstva, je povinný sa písomne ospravedlniť predsedovi pred jeho zasadnutím (prípadne telefonicky s následným písomným ospravedlnením doručeným predsedovi poštou alebo elektronicky najneskôr do 3 pracovných dní od telefonického ospravedlnenia svojej neúčasti).
(4) Ak sa poslanec nezúčastní zasadnutia zastupiteľstva, pričom sa určeným spôsobom vopred ospravedlnil, má nárok na vyplatenie 50 % z odmeny schválenej zastupiteľstvom.
(5) Ak sa poslanec nezúčastní zasadnutia zastupiteľstva, pričom sa určeným spôsobom vopred neospravedlnil, nemá nárok na vyplatenie odmeny schválenej zastupiteľstvom.
(6) V rokovacej miestnosti sú poslanci rozdelení podľa poslaneckých klubov, politických strán a abecedného poriadku ich priezvisk, pokiaľ zastupiteľstvo nerozhodne inak.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 11.04.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky