24-07

Úrad Žilinského samosprávneho kraja, odbor regionálneho rozvoja, oddelenie územného plánovania sa s Vašou žiadosťou oboznámil a po zabezpečení podkladov, Vám v prílohe zasiela zoznam PHSR miest a obcí.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja miest a obcí (PHSR)