23-08

K bodu 1 –
Rajonizácia nadobudla platnosť od 1. apríla 2008 novelizáciou zákona (č. 662/2007 Z. z. zo 6. decembra 2007), ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V hore uvedenom zákone boli §2 doplnené odseky 22 – 26, ktoré presne špecifikujú pojem „zdravotný obvod“. 

K bodu 2 –
Rajonizácia - pokiaľ pacient z rôznych dôvodov nemá ošetrujúceho lekára, je povinný ho do zdravotnej starostlivosti prijať lekár v mieste trvalého bydliska pacienta. Keďže v súčasnosti ešte nie je zverejnený zoznam rajonizácie na území Žilinského kraja, doporučujeme občanom, v prípade nejasností, sťažností a poradenstva, obrátiť sa priamo na Odbor zdravotníctva Úradu ŽSK:
Mgr. Anna Majbíková, +421/41 50 32 113, ,
Mária Vajdova, +421/41 50 32 118, ,
Margita Bistáková, +421/ 41 50 32 131,  .