23-07

Žilinský samosprávny kraj sa pri príprave legislatívnych noriem, ktoré patria do jeho pôsobnosti riadi predovšetkým zákonom č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch, v rámci tohto zákona má rozpracovaný „Rokovací poriadok zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja“, v ktorom upravuje v Čl. 18 prípravu a podávanie návrhov Všeobecne záväzného nariadenia. Pre lepší prehľad uvádzame znenie predmetného článku 18:

Príprava a podávanie návrhov všeobecne záväzného nariadenia

(1) Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, s ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a so zákonmi a nariadeniami vlády SR a právom Európskej únie.
(2) Predložiť návrh nariadenia je oprávnený predseda, poslanec alebo skupina poslancov (navrhovateľ).
(3) Návrh sa predkladá písomne v štandardnej forme spolu s dôvodovou správou. Jej súčasťou je zhodnotenie súčasného platného stavu, vysvetlenie potreby novej úpravy, predpokladaný hospodársky a finančný dosah navrhovanej úpravy, najmä nároky na rozpočet a zhodnotí súlad návrhu nariadenia s medzinárodnými zmluvami, Ústavou SR, zákonmi a právom Európskej únie.
(4) Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať zastupiteľstvo, zverejní úrad samosprávneho kraja (ďalej len „úrad“) jeho vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej adrese samosprávneho kraja najmenej 15 dní pred zasadnutím zastupiteľstva. Ak návrh nespĺňa náležitosti podľa odseku 3, vráti ho navrhovateľovi na dopracovanie.
(5) V ostatných prípadoch sa príprava a podávanie návrhov nariadenia riadi zákonom č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch.