23-06

V záujme vytvárania pracovných podmienok a podmienok zamestnania, zmluvné strany „Zamestnávatelia“ v súlade s §1 pís. a) až i) zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone verejnej práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov a „Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky“ a „ Nezávislé kresťanské odbory Slovenska“ uzavreli Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa.
V súlade s takto uzatvorenými kolektívnymi zmluvami a Nariadením vlády SR č.413/2004 Z. z., Nariadením vlády SR č. 204/2005 Z.z. a Nariadením vlády SR č.316/2006 Z.z. boli zamestnancom tarifné platy upravované k 1.8.2004 o 7%, k 1.7.2005 o 5% a k 1.7.2006 o 6%.