22/09

K bodu 1, 2, 3-

Odbor školstva Žilinského samosprávneho kraja má schválenú „Koncepciu rozvoja výchovy a vzdelávania v Žilinskom samosprávnom kraji na roky 2007 – 2009 – Učiaci sa región“ V zmysle uvedenej koncepcie je vypracovaný Akčný plán rozvoja výchovy, vzdelávania a športu na roky 2007 – 2009, v ktorom sú zadefinované vízie a strategické priority. Jednou z priorít je reštrukturalizovať sieť stredných škôl a školských zariadení a revitalizovať štruktúru študijných a učebných odborov v Žilinskom samosprávnom kraji. Uvedený koncepčný dokument je uvedený na http://www.regionzilina.sk/showdoc.do?docid=6946.

Prvoradým záujmom Žilinského samosprávneho kraja v rámci odborného vzdelávania je zosúladenie štruktúry absolventov stredných škôl s požiadavkami pracovného trhu, zohľadnenie individuálnych potrieb jednotlivých stredných škôl v kraji a vytvorenie kvalitného konkurenčného prostredia medzi nimi. Na uskutočnenie tohto cieľa bolo potrebné prepojiť spoluprácu Žilinského samosprávneho kraja so všetkými sociálnymi partnermi, zamestnávateľskými zväzmi a komorami, ktoré vyvíjajú vo svojej činnosti aktivity k bezproblémovému uplatneniu absolventov škôl na trhu práce.

Žilinský samosprávny kraj sa snaží situáciu v odbornom vzdelávaní riešiť, tým že zriadil Regionálnu štvorpartitu pre vzdelávanie v Žilinskom samosprávnom kraji, v ktorej sú zastúpení – zástupcovia samosprávneho kraja, zástupca úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov. Hlavným poslaním štvorpartity je podpora a koordinácia odborného vzdelávania pre trh práce a zlepšenie začlenenia zamestnávateľskej sféry do systému stredoškolského vzdelávania.