22-07

1/ Koľko škôl so zameraním na gastronómiu (Horeca segment) pôsobí vo vašom kraji, príp. aký je celkový počet študentov?

V pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja máme 11 stredných škôl, ktoré majú vo svojej ponuke okrem iných odborov zaradené aj odbory zamerané na gastronómiu. Sú to:

1. Stredné odborné učilište spoločného stravovania, Hlinská 31, Žilina

 • 6421 4 spoločné stravovanie - 57
 • 6444 2 čašník, servírka - 90
 • 6444 4 čašník, servírka - 115
 • 6445 2 kuchár - 99
 • 6445 4 kuchár - 122

2. Stredné odborné učilište obchodné, Sasinkova 45, Žilina

 • 2962 2 pekár - 23
 • 2964 2 cukrár - 68

3. Stredné odborné učilište, Vrbická 632, Liptovský Mikuláš

 • 2962 2 pekár - 39

4. Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu, u. 17. novembra 2579, Čadca

 • 2962 2 pekár - 31
 • 2964 2 cukrár - 107
 • 6323 6 hotelová akadémia - 288
 • 6421 4 spoločné stravovanie – 73
 • 6444 2 čašník, servírka - 118
 • 6444 4 čašník, servírka - 96
 • 6445 2 kuchár - 125
 • 6445 4 kuchár - 17


5. Združená stredná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin

 • 2964 2 cukrár - 44
 • 6421 4 spoločné stravovanie - 47
 • 6444 4 čašník, servírka - 95
 • 6445 2 kuchár - 55
 • 6445 4 kuchár - 93
 • 6489 2 hostinský, hostinská - 81


6. Združená stredná škola obchodu a služieb, Scota Viatora 8, Ružomberok

 • 2964 2 cukrár - 40
 • 6323 6 hotelová akadémia - 34
 • 6421 4 spoločné stravovanie
 • 6444 2 čašník, servírka - 44
 • 6444 4 čašník, servírka - 57
 • 6445 2 kuchár - 51
 • 6445 4 kuchár
 • 6489 2 hostinský


7. Združená stredná škola služieb a obchodu, Pelhřimovská 1186/10, Dolný Kubín

 • 6323 6 hotelová akadémia - 410
 • 6421 4 spoločné stravovanie - 15
 • 6444 4 čašník, servírka - 65
 • 6445 2 kuchár
 • 6489 2 hostinský hostinská - 74


8. Združená hotelová a obchodná škola, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš

 • 2964 2 cukrár - 23
 • 6323 6 hotelová akadémia - 283
 • 6421 4 spoločné stravovanie - 56
 • 6444 2 čašník, servírka - 82
 • 6445 2 kuchár - 81
 • 6489 2 hostinský, hostinská


9. Združená stredná škola, Jelšavská 404/1, Dolný Kubín – Kňažia

 • 2962 2 pekár
 • 2964 2 cukrár - 50


10. Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina

 • 6323 6 hotelová akadémia - 147


11. Hotelová akadémia, Slanická osada, Námestovo
· 6323 6 hotelová akadémia – 172

V rámci Žilinského samosprávneho kraja študuje v školskom roku 2006/2007 v odboroch zameraných na gastronómiu spolu 3567 žiakov z toho v učebných odboroch (trojročných) študuje 1325 žiakov, v študijných odboroch (štvorročných) študuje 908 žiakov a v študijnom odbore hotelová akadémia študuje 1334 žiakov.


Počty žiakov podľa študijných a učebných odborov zameraných na gastronómiu:

Učebné odbory ( trojročné končiace výučným listom) - 1325 žiakov
· 6444 2 čašník, servírka – 334 žiakov
· 6445 2 kuchár – 411 žiakov
· 6489 2 hostinský, hostinská – 155 žiakov
· 2962 2 pekár – 93 žiakov
· 2964 2 cukrár – 332 žiakov

Študijné odbory (štvorročné štúdium s maturitou) – 660 žiakov

 • 6444 4 čašník, servírka – 428 žiakov
 • 6445 4 kuchár – 232 žiakov

Študijný odbor 6421 4 spoločné stravovanie (dvojročné štúdium s maturitou), ide o nadstavbové štúdium – 248 žiakov.

Študijný odbor 6323 6 hotelová akadémia (päťročné štúdium končiace maturitou) – 1334 žiakov.

2/ O aké konkrétne odbory ide (je to len kuchár- čašník, alebo aj nejaké manažérske)? A o ktoré je najväčší záujem zo stany študentov?

Najväčší záujem z odborov zameraných na gastronómiu zo strany absolventov základných škôl je o študijný odbor 6323 6 hotelová akadémia, študijný odbor 6444 4 čašník, servírka a učebný odbor 6445 2 kuchár.

 • Charakteristika profilu absolventa 6323 6 hotelová akadémia

Absolvent študijného odboru hotelová akadémia je po päťročnom štúdiu kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom schopný riešiť praktické problémy podnikateľskej praxe v hotelierstve a v spoločnom stravovaní. Kvalifikovane organizuje a riadi hospodársku činnosť a prevádzku v zariadeniach reštauračného stravovania, účelového spoločného stravovania a v zariadeniach prechodného ubytovania.
Po vykonaní záverečnej skúšky sú žiaci pripravení pre úspešné vykonávanie praktických odborných činností, ktoré súvisia s technikou obsluhy, stolovaním a technológiou prípravy jedál.
Po ukončení päťročného štúdia je absolvent pripravený na samostatný výkon odborných hotelierskych a reštauračných činností a je schopný samostatne podnikať.
Absolventi hotelovej akadémie sa môžu uchádzať o štúdium na vysokých školách, hlavne so zameraním na cestovný ruch, spoločné stravovanie a príbuzné odbory ak si doplnia vedomosti z matematiky vo voliteľnom predmete.
Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností musí mať absolvent široký odborný profil doplnený všeobecným vzdelaním. Má byť adaptabilný pre prácu v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný aplikovať získané vedomosti v praxi a trvalo sa zaujímať o vývoj odboru doma aj v zahraničí, schopný pracovať samostatne aj v tíme, sústavne sa vzdelávať a sledovať odbornú literatúru, používať racionálne metódy práce, ovládať práce podnikateľa, dôležité manuálne zručnosti, realizovať podnikateľské zámery, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie.
Pre plnohodnotné vykonávanie povolania je nevyhnutná aj telesná zdatnosť absolventa, dobrý zdravotný stav, kultúra jednania, vystupovania a správania.

3/ Na aké problémy narážate pri tejto časti odborného školstva?

V súvislosti s výkonom odbornej praxe študentov študijného odboru 6323 6 hotelová akadémia je dôležité spomenúť, že v zmysle vyhlášky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov a v zmysle učebných plánov a učebných osnov schválených dňa 06. 08. 1996 pod číslom 4364/1996-152 s platnosťou od 1. septembra 1996, sú žiaci povinní absolvovať v rámci teoretického vyučovania predmet prax, odbornú prax a ďalšiu prax, ktorú vykonávajú v období prázdnin (jesenné, vianočné, polročné, jarné, veľkonočné, letné).

4/ Akým spôsobom pomáhate školám pri príprave rôznych projektov (napr. s podporou fondov EÚ)? Majú školy o to záujem?

Žilinský samosprávny kraj, odbor školstva vždy informuje stredné školy o výzvach na predkladanie projektov uverejnených na stránke Ministerstva školstva SR.
V roku 2003 bola pri Žilinskom samosprávnom kraji založená nezisková organizácia - Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n. o., Žilina (RA ŽSK).
Predmetom činnosti je poskytovanie všeobecne prospešných služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.
Všeobecne prospešné služby sú orientované najmä na :
- aktivizovanie regiónu v oblasti získania domácich a zahraničných grantov rozvíjaním cezhraničnej a interregionálnej spolupráce,
- podporovanie vstupu zahraničných investícií do regiónu a iniciovanie budovania podnikateľských inkubátorov a priemyselných parkov,
- zabezpečenie technicko – ekonomických štúdií, poskytovanie poradenstva pri tvorbe, implementácii a monitoringu rozvojových projektov a získavaní zahraničného a štartovacieho kapitálu,
- poskytovanie konzultačných služieb, najmä poradenstva z predvstupových fondov a štrukturálnych fondov,
- budovanie regiónu organizovaním seminárov a výstav, ako aj prezentácie regionálnych projektov a iniciatív,
- koordinovanie aktivít a spolupráce so subjektmi podieľajúcimi sa na zabezpečovaní regionálneho rozvoja,
- organizovanie spolupráce so zahraničnými partnerskými organizáciami a podpornými fondmi,
- zabezpečenie vypracúvania regionálnych rozvojových štúdií,
- vytváranie regionálnych informačných systémov a databáz,
- organizovanie odbornej školiacej činnosti najmä v oblasti regionálneho rozvoja.

Stredné školy a školské zariadenia môžu pri predkladaní projektov využiť služby agentúry. Takýmto spôsobom sa snažíme bezplatne poskytnúť služby spojené s predkladaním projektov pre naše organizácie.

5/ Máte vypracovaný nejaký plán ďalšieho rozvoja hotelových škôl (napr. s väčším dôrazom na získavanie praktických zručností)?

Žilinský samosprávny kraj, odbor školstva vypracoval „Koncepciu rozvoja výchovy a vzdelávania v Žilinskom samosprávnom kraji na roky 2007 – 2010“, v ktorej si vytýčili hlavný cieľ zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy na povolenie ako nevyhnutnú podmienku zvýšenia konkurencie schopnosti slovenských výrobcov a poskytovateľov služieb v integrovanej Európe a posilnenia mladých ľudí uplatniť sa na trhu. To si vyžaduje uskutočniť reformu stredoškolského odborného vzdelávania, ktorá v rámci celoživotného vzdelávania systémovo umožní prepojiť vstupné odborné vzdelávanie a prípravu na povolanie s ďalším vzdelávaním a súčasne umožní, aby odborné vzdelávanie a príprava pružne reagovali na požiadavky trhu a požiadavky globalizácie sveta. Momentálne je koncepcia uverejnená na pripomienkovanie na internetovej stránke Úradu Žilinského samosprávneho kraja – www.regionzilina.sk. Pripomienky k obsahu koncepcie bolo potrebné zaslať najneskôr k 31. 05. 2007 na e – mail: ltudikova@zask.sk.

6/ Aká je spolupráca s vedením týchto stredných škôl? Aká je podľa vás úroveň odborného vzdelávania poskytovaná na týchto školách? Sú medzi jednotlivými školami výraznejšie rozdiely?

Spolupráca stredných škôl a školských zariadení so zriaďovateľom je na štandardnej úrovni. Úroveň poskytovania výchovy a vzdelávania v stredných školách a školských zariadeniach kontroluje Štátna školská inšpekcia v Žiline. Žilinský samosprávny kraj v zmysle § 9 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov okrem iného zabezpečuje:
· prenesený výkon štátnej správy a vymedzené činnosti v oblasti výchovy a vzdelávania,
· priestory a materiálno – technické zabezpečenie,
· didaktickú techniku používanú vo výchovnom vzdelávacom procese,
· finančné prostriedky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania podľa osobitných predpisov a finančné prostriedky na prevádzku a údržbu, ktoré prerozdeľuje a kontroluje efektívnosť ich využívania,
· investičné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z vlastných príjmov.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 15.05.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky