22-06

Od 1. januára 2005 vedie Úrad ŽSK a rozpočtové a príspevkové organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti svoje bankové účty v Dexia banke Slovensko a.s. na základe Rámcovej zmluvy na zabezpečenia vedenia účtov medzi Žilinským samosprávnym krajom (ďalej len „ŽSK“) a Dexia bankou Slovensko a.s.
Jedná sa o vedenie všetkých účtov – príjmové, výdavkové, účty cudzích prostriedkov, základné bežné účty PO, účty sociálneho fondu, účty rezervného fondu, bežné účty pre stravovanie, darovacie účty, účty podnikateľskej činnosti. Účet pre finančné prostriedky portfólia vedie Úrad ŽSK Vo Všeobecnej úverovej banke, a.s.

Nakoľko je Úrad ŽSK klientom typu B Štátnej pokladnice, účty pre prostriedky európskych spoločenstiev a dotačný účet ŽSK pre štátne prostriedky vedie v Štátnej pokladnici. Podriadené organizácie, ktoré majú zmluvy o poskytnutí prostriedkov štrukturálnych fondov a prostriedkov štátneho rozpočtu uzavreté priamo s poskytovateľom, majú účty otvorené v rôznych komerčných bankách.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 25.06.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky