20/10

K bodu 1-

Kompetencie samosprávneho kraja v oblasti podpory podnikania sú len okrajové (pôsobnosť rámcovo definuje najmä § 4 bod 1) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov – „Samosprávny kraj pri výkone samosprávy sa stará o všestranný rozvoj svojho územia. ....“ ).

Aktivity Žilinského samosprávneho kraja v oblasti podpory podnikateľského prostredia (podnikania) vychádzajú z platných regionálnych strategických dokumentov (PHSR ŽSK 2007 – 2013, Rámcová stratégia Žilinského regiónu pre oblasť inovačného rozvoja) a sú zamerané hlavne na podporu inovácii, investícii a rozvoja odborného vzdelávania, ale aj na podporu cestovného ruchu, ako oblasti s významným potenciálom v kraji.

V oblasti inovácií je to hlavne realizácia pilotných aktivít definovaných Rámcovou stratégiou pre oblasť inovačného rozvoja a to:

- inovačné ocenenie „Inovácia Žilinského kraja“ - aktivita zameraná na podporu proinovačnej kultúry a inovačných aktivít regionálnych subjektov, ktoré sú dôležitým faktorom udržania, resp. posilnenia ich konkurenčnej schopnosti. Ocenenie sa udeľuje v 2 kategóriách (malé a stredné podniky a regionálny rozvoj). Na poslednom treťom ročníku sa zúčastnilo celkom 19 subjektov;

- konferencia „Inovačný rozvoj regiónov“ (IRR) – zameraná na inovácie a prenos pozitívnych príkladov do regiónu, pričom aj v rámci posledného ročníka (5/2010) bol venovaný veľký priestor práve malým a stredným podnikom z kraja (prezentácia ich činnosti, hľadanie partnerov, workshopy, diskusné fóra) a fungujúcim klastrom;

- podpora klastrových iniciatív - úlohy Žilinského samosprávneho kraja tu možno hľadať najmä v postavení iniciátora a „štartéra“ aktivít smerujúcich k podpore vzniku klastrov a klastrových iniciatív pričom boli realizované a finančne podporené viaceré „štartovacie“ aktivity smerujúce k popularizácii a podpore vzniku odvetvových klastrov v kraji ako napr.:

- vydanie príručky pre založenie klastra,

- seminár o klastrových iniciatívach,

- prezentovanie príkladov a skúseností zo zahraničia na konferencii IRR,

- školenie klastrových manažérov (facilitátorov).

Výsledkom aj týchto aktivít je existencia a pôsobenie klastra v oblasti informačno – komunikačných technológií (IKT) a 3 klastrov cestovného ruchu v Žilinskom kraji. Subjekty z kraja sú zapojené aj do novovzniknutého celoslovenského klastra automatizácie a robotizácie (Klaster AT+R), ktorého regionálne pracovisko je aj v Žiline.

- internetový portál so zameraním na inovácie - „Inovačný portál Žilinského regiónu“.

Ide o jednotný informačný bod s uvedením aktuálnych informácií z oblasti inovácií v regióne aj mimo neho, o projektoch, inštitúciách, vzdelávaní a pod..

Na podporu podnikania, inovácií a odborného vzdelávania je zameraná aj pripravovaná realizácia projektu „Z_IN – Zelená inováciám“, ktorý je podporený v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. V rámci projektu, s cieľom rozvoja kľúčových kompetencií ľudských zdrojov v regióne, bude realizovaná séria vzdelávacích aktivít so zameraním najmä na inovačné zručnosti a odborné vzdelávanie v oblasti IKT a strojárstva. Cieľom projektu je aj budovanie Regionálneho inovačného centra (RIC) ako nástroja podpory podnikateľských a inovačných aktivít najmä v sektore malých a stredných podnikateľov a živnostníkov.

Podporu investícií sleduje najmä spracovanie Katalógu investičných príležitostí Žilinského kraja, vrátane jeho internetovej, 2-jazyčnej verzie a jeho prezentácia na rôznych fórach (veľtrh Urbis Invest 2009, zastúpenia SR v zahraničí, spolupráca so SARIOm a pod.).

K podpore podnikania v oblasti cestovného ruchu a služieb prispievajú aj aktivity zamerané na prezentáciu turistického, kultúrneho a rekreačného potenciálu kraja ako sú infocesty a účasti na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu v SR aj v zahraničí.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.08.2010

Sekcie


Jazykové verzie webstránky