20/09

K bodu 1- 

Žilinský samosprávny kraj má platnú územnoplánovaciu dokumentáciu – územný plán Veľkého územného celku Žilinského kraja v znení jeho Zmien a doplnkov č.1 a č.2 (http://www.zask.sk/showdoc.do?docid=9991). V uvedenej územnoplánovacej dokumentácii je cestovný ruch v okolí Trnového ako mestskej časti Žilina riešený nasledovne:

Grafická časť
- v okolí Trnového smerom k ceste I. triedy I/18 je navrhovaný rekreačný priestor vyššieho významu (v grafickej časti vyznačený oranžovou farbou http://gis.zask.sk/FrontController?project=uzemny_plan) – to znamená, že priestorové usporiadanie a funkčné využívanie dotknutého územia je v rozptyle, bez možnosti intenzívnej urbanizácie, pre dynamické aktivity, obslužné, doplnkové a servisné zariadenia. Podstatnú časť rekreačných priestorov musí tvoriť zeleň, najmä lesy a sady, trávne plochy, prípadne vodné plochy.

Záväzná časť
- Záväzný regulatív č.3.5 v oblasti rozvoja rekreácie, turistiky, cestovného ruchu a kúpeľníctva: „pre všetky mestá v kraji dobudovať jestvujúce a založiť nové prímestské a rekreačné zóny s rekreačnými lesmi, vybavenosťou pre pohybové a relaxačné aktivity, sledovať pri tom potrebu znížiť tlak na najatraktívnejšie turistické a kúpeľné centrá, ako je Vrátna dolina a Rajecké teplice pri Žiline, Martinské hole pri Martine, Malinô Brdo pri Ružomberku a demänovská dolina pri liptovskom Mikuláši.“

Z uvedeného vyplýva, že v mestskej časti Trnové je možné zakladať nové prímestské a rekreačné zóny, ktorých podstatnú časť tvorí zeleň, najmä lesy a sady, trávne plochy, prípadne vodné plochy. V žiadnom prípade intenzívna zástavba. Vzhľadom na to, že Územný plán regiónu je spracovávaný v podrobnosti M= 1:50 000 – t.j. rieši mestskú časť Trnové len veľmi všeobecne.

K bodu 2-
Žilinský samosprávny kraj v súčasnosti pripravuje nasledovné projekty v oblasti cestovného ruchu:
1. Projekt tzv. „Rodinných pasov“ v spolupráci so Zlínskym krajom. Ide o systém poskytovania zliav a iných výhod rodinám s deťmi, s cieľom zlepšiť možnosti aktívnejšieho trávenia voľného času rodín za zvýhodnených podmienok (kultúrne, športové, ubytovacie možnosti a iné aktivity) a tým zvýšiť návštevnosť jednotlivých regiónov.
2. „Beskydsko – Javornícka magistrála“ – realizácia bežkárskych trás v spolupráci s Moravskosliezským krajom.
3. KOOPERÁCIA – Operačný program Cezhraničná spolupráca SR – ČR – začiatok projektu máj 2009.
4. Transeetour – začiatok projektu jún 2009 - výmena skúseností zúčastnených partnerov-Slovensko, Grécko, Rumunsko,Bulharsko,Srbsko,Taliansko, Maďarsk, tvorba propagačných materiálov a tvorba produktov cestovného ruchu.

Žilinský samosprávny kraj v súčasnosti participuje na príprave a tvorbe medziregionálnych dohôd o spolupráci s regiónom Štajersko (Horné Rakúsko), ktoré je však v štádiu rokovania.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 27.02.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky