20-07

K bodu 1 –
Investičné akcie sa plánujú cez odbor dopravy a komunikácií Úradu Žilinského samosprávneho kraja a zodpovený za plánovanie investícií je vedúci odboru Ing. Ivan Mokrý. Za údržbu ciest II. a III.triedy jako aj za dopravné značenie, ktoré je súčasťou bežnej údržby ciest zodpovedajú jednotlivé organizácie údržby SaÚC v Žilinskom kraji – SaÚC Čadca, Dolný Kubín, Lipt. Mikuláš, Martin a Žilina.

K bodu 2 –
Každá SaÚC si plánuje prerozdelenie finančných prostriedkov podľa potreby na zabezpečenie údržby ciest II.a III.triedy podľa potrieb. Rozpočet na zvislé a vodorovné značenie predstavuje cca 10 % ročného rozpočtu. Nákup bezpečnostného zariadenia a ZDZ a VDZ si zabezppečuje každý správca cesty samostatne. Protihlukové bariery sa na cestách II. a III. triedy na najbližšie roky neplánujú.

K bodu 3 –
Z celkového počtu 1450 km ciest II. a III. triedy je stav ciest:

Veľmi dobrý stav - 603 km – 41 %
Dobrý stav - 11 km – 1 %
Vyhovujúci stav - 499 km – 35 %
Nevyhovujúci stav - 320 km – 22 %
havarijný - 17 km- 1 %

K bodu 4 –
Informácie týkajúce verejných súťaží si vyžiadajte priamo od jednotlivých SaÚC, nakoľko sú samostatné právne subjekty.

K bodu 5 –

Verejné súťaže si zabezpečujú jednotlivé saÚC samostatne. Mestá a obce v Žilinskom samosprávnom kraji nepodliehajú pod vyšší územný celok a sú samostatné právne subjekty.

K bodu 6 –

Náklady na údržbu VDZ a ZDZ na cestách II. a III. triedy zabezpečuje vyšší územný celok, miestne komunikácie spadajú do kompetencie miest a obcí .