20-06

Odbor sociálnych vecí:

Nakoľko zákon NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci, ktorý je nosným zákonom Odboru sociálnych vecí Úradu ŽSK nepozná terminológiu - súkromný partner, verejný statok, súkromný producent, a pod., nemôžme odpovedať na žiadosť. V snahe získať podobné informácie je potrebné bližšie špecifikovať o čo má žiadateľ konkrétne záujem.

Odbor právny

Odbor právny neeviduje žiadne partnerstvo Žilinského samosprávneho kraja o poskytnutí verejnej služby/statku so súkromným producentom, okrem zmlúv s Údržbami ciest v Žilinskom kraji. Bližšie informácie nám poskytol Odbor dopravy a komunikácií Úradu ŽSK.

Odbor dopravy a komunikácií - odpovedal na časť Vašej žiadosti (Blok A).

Odbor dopravy a komunikácií má uzavreté zmluvy so súkromnými spoločnosťami (akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným), ktoré zabezpečujú údržbu ciest II. a III. triedy Žilinského kraja. Tieto zmluvy sú uzavreté na dobu jedného roku. S prácou týchto spoločností však Žilinský samosprávny kraj nebol spokojný a preto prehodnocoval jednotlivé zmluvy. Ako prevenciu vidí v lepšej kontrole dodávateľských prác.
V každom prípade však uvažuje aj v budúcnosti uzatvárať takéto zmluvy so súkromnými spoločnosťami, nakoľko správcovia ciest môžu využívať vozový park súkromného dodávateľa, ktorý sa nachádza v ich regiónoch.

(Blok B).

  1. Počuli ste už niekedy o forme poskytnutia verejných služieb/statkov prostredníctvom uzatvorenia partnerstva so súkromným producentom?

Áno

  1. Máte dostatok informácii o tejto forme poskytnutia verejných službách/statkoch?

Áno

  1. Máte záujem sa tieto informácie dozvedieť?

Nie

  1. Prečo ste túto formu poskytovania verejných služieb/statkov doposiaľ nezrealizovali? Uveďte dôvod/y.

Zrealizovali

  1. Bola vám ponúknutá spolupráca zo strany súkromného partnera?

Áno

  1. Uvažujete spolupracovať so súkromným partnerom do budúcnosti?

Áno

  1. Vašou žiadosťou o poskytnutie informácii v tejto oblasti počujeme o takejto forme zabezpečenia verejných statkov a služieb po prvýkrát. (podčiarknite vašu odpoveď)

Nie