2/09

K bodu 1

Fyzická osoba uplatnila podľa § 8 ods. 4 zákona č. 302/2001 Zb. o samospráve vyšších územných celkov v roku 2008 jednu pripomienku k návrhu všeobecného záväzného nariadenia č. 12/2008 o poskytovaní dotácii z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja pre oblasť kultúry: GRANTOVÝ SYSTÉM ŽSK PRE OBLASŤ KULTÚRY. Keďže pripomienka nebola jasne špecifikovaná navrhovateľ na ňu neprihliadal a nebola vyhodnocovaná.

K ostatným všeobecným záväzným nariadeniam a dodatkom k všeobecným záväzným nariadeniam neboli počas roku 2008 žiadne pripomienky fyzických a právnických osôb.
 
K bodu 2, 3 

Spoločné pripomienky podľa § 8 ods. 8 zákona č. 302/2001 Zb. o samospráve vyšších územných celkov sa v roku 2008 nevyskytli. Vzhľadom na danú skutočnosť, nebolo v roku 2008 udelené slovo splnomocnenému zástupcovi na Zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.01.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky