2-08

K bodu 1 –

Zriaďovateľ neštátnej základnej umeleckej školy (ďalej ZUŠ) a neštátneho školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území samosprávneho kraja, požiada o dotáciu samosprávny kraj písomnou žiadosťou (neexistuje formulár žiadosti). Na základe usmernenia Ministerstva školstva SR vydaného listom č. CD-2007-16713/34769-1?09/910 zo dňa 12. októbra 2007 okrem žiadosti o pridelení dotácie, zriaďovateľ neštátnej základnej umeleckej školy a neštátneho školského zariadenia predkladá tieto podklady:

- rozhodnutie o zaradení základnej umeleckej školy a školského zariadenia do siete škôl a školských zariadení Ministerstvom školstva SR,
- zriaďovaciu listinu,
- IČO základnej umeleckej školy a školského zariadenia,
- IČO zriaďovateľa,
- číslo účtu zriaďovateľa,
- údaje o počtoch žiakov základných umeleckých škôl a školských zariadení v súlade s § 9 ods. 12 písmena b) a § 39a odseku 2 zákona č. 596/2003 Z. z.

K bodu 2 a 3 –

Termín na podanie žiadosti zákon neurčuje. Prvý návrhu rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok sa pripravuje v mesiacoch júl – august – u školstva ide o kvalifikovaný odhad na základe známych skutočností. (t. z. na základe počtu žiakov za predchádzajúci školský rok a žiadostí neštátnych zriaďovateľov, ktorí ich do tohto termínu predložili). Návrh sa ďalej prejednáva (odbor školstva, odbor financií, vedenie Úradu ŽSK, komisie Zastupiteľstva ŽSK) a nakoniec sa predkladá na schválenie Zastupiteľstvu ŽSK. Ide o proces prejednávania a schvaľovania. Návrh rozpočtu ŽSK na rok 2008 bol schválený na poslednom zasadnutí Zastupiteľstva ŽSK dňa 18.12.2007.

Aktuálne podklady (počty žiakov na nový školský rok) pre výpočet rozpočtu sú k dispozícii až po spracovaní EDUZBERU – stav žiakov k 15. septembru začínajúceho školského roka, tieto výsledky sú známe až v októbri.

K zaradeniu žiadosti o dotáciu zriaďovateľa neštátnych ZUŠ a neštátnych školských zariadení do procesu prejednávania a schvaľovania návrhu rozpočtu na nasledujúci kalendárny (rozpočtový) rok je potrebné žiadosť podať hneď po zaradení neštátnych ZUŠ a neštátnych školských zariadení do siete škôl a školských zariadení MŠ SR, spolu so spomínanými podkladmi (uvedenými v usmernení MŠ SR) a po spracovaní výkazu Škol (MŠ SR) 40-01 zaslaním kópie doplniť údaje o počtoch žiakov.

K bodu 4 –

Žilinský samosprávny kraj v súčasnosti nie je zriaďovateľom školského zariadenia - Školy v prírode.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.01.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky