2-07

Odpoveď na žiadosť o informácie

Domov sociálnych služiebpre deti a dospelých, Belanského ul, Kysucké Nové Mesto
1. Predmetom služieb bola zákazka - zariadenie nábytkom pre hore uvedené DSS, ktorá bola v zmysle zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov ako aj v zmysle Smernice č.41/2006 ŽSK o postupe pri zadávaní verejných zákaziek zrealizovaná formou podprahovej zákazky,
2. výberové konanie bolo zrealizované v mesiaci júl 2006, pracovníkom Odboru vnútornej správy Úradu ŽSK Ing. R. Osikom,
3. víťazom bola spoločnosť TIP-TOP interiér, s.r.o., Zakysučie 1491 Krásno nad Kysucou 023 02, IČO: 36 432 547,
4. zmluva bola podpísaná dňa 7.8.2006 a neskôr doplnená Dodatkom ku zmluve zo dňa 05.10.2006, ktorého predmetom bola špecifikácia sanitárnych doplnkov,
5. obstarávacia cena bola 2.mil. s DPH (slovom dva milióny slovenských korún s DPH)


Domov dôchodcov, Vysoká nad Kysucou
1. Predmetom služieb bola zákazka s nízkou hodnotou - prístavba pre hore uvedené DSS, ktorá bola v zmysle zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov ako aj v zmysle Smernice č.41/2006 ŽSK o postupe pri zadávaní verejných zákaziek zrealizovaná formou zákazky s nízkou hodnotou,
2. výberové konanie bolo zrealizované pracovníkom Odboru vnútornej správy Úradu ŽSK Ing. R. Osikom,
3. víťazom bola spoločnosť REaMOS, spol. s r.o., Nábrežná 1212, Kysucké Nové Mesto 024 01, IČO: 31 584 217,
4. zmluva bola podpísaná dňa 09.10.2006,
5. cena diela celkom 2,140 tis. Sk s DPH (slovom dva milióny stoštyridsať tisíc slovenských korún s DPH)