19/10

K bodu 1-

Úspešnosť stredných škôl v maturitnej skúške v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika, cudzie jazyky, úspešnosť stredných škôl v jednotlivých krajoch, podľa typu škôl, podľa zriaďovateľov stredných škôl a iné porovnania a výsledky maturít v jednotlivých rokoch sú dostupné na internetovej stránke Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (www.nucem.sk). Uvedené štatistiky využíva aj Žilinský samosprávny kraj za účelom zisťovania informácií o stave a úrovni výchovno – vzdelávacieho procesu v stredných školách.

Výsledky maturitných skúšok jednotlivých stredných škôl majú pre Žilinský samosprávny kraj len informatívny charakter o úrovni výchovno – vzdelávacieho procesu v jednotlivých školách. Hlavným a smerodatným dôvodom pri zrušení školy je dlhodobo nedostatočný záujem žiakov o štúdium na danej škole.

Z rozpočtovej kapitoly Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bol v súvislosti s realizáciou maturitných skúšok pridelený školám v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja nasledovný objem finančných prostriedkov:

Rok výška finančných prostriedkov

2010 171 981 €

2009 180 056 €

2008 4 656 000 Sk

2007 4 761 000 Sk

K bodu 2-

Termíny konania jednotlivých častí maturitnej skúšky v školskom roku 2010/2011:

1) Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2010/2011 v predmetoch:

a) slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 15. marca 2011 (utorok),

b) anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 16. marca 2011 (streda),

c) matematika dňa 17. marca 2011 (štvrtok),

d) maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 18. marca 2011 (piatok).

2) Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2010/2011 v dňoch 14. – 19. apríla 2011 v závislosti od počtu žiakov prihlásených na náhradný termín.

Koordinátorom realizácie maturitných a záverečných skúšok v jednotlivých školských rokoch je Krajský školský úrad v Žiline, ktorý vydáva metodické pokyny k maturitným a záverečným skúškam.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.08.2010

Sekcie


Jazykové verzie webstránky