19/09

K bodu 1, 2 - 

Podľa Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 314/2008 o stredných školách a o zmene študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo vedomia, došlo k zmene názvu Združenej strednej školy, Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia, príspevkovej organizácie, na Strednú odbornú školu polytechnickú, Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín. 

K bodu 3 –
Žilinskému samosprávnemu kraju nie je známe, že sa proti Strednej odbornej škole polytechnickej, Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín vedú súdne konania.

K bodu 4 -
Vzhľadom na to, že Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín, je samostatný právny subjekt – príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, Žilinský samosprávny kraj nezodpovedá za dlhy stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.