18-06


Ekonomická charakteristika Žilinského kraja


Ekonomika kraja je zastúpená všetkými odvetviami, pričom rozhodujúci je priemysel a stavebníctvo. Priemyselný charakter kraja ovplyvňuje prítomnosť priemyselných zón Českej a Poľskej republiky a taktiež nedostatok úrodnej pôdy. Ťažiskovými odvetviami priemyslu sú automobilový priemysel, spracovanie kovov, chemická výroba, textilná výroba, celulózovo-papierenská výroba. V kraji má ďalej zastúpenie strojársky a elektrotechnický priemysel.

Priemysel Žilinského kraja je diverzifikovaný, so zastúpením rôznych odvetvových agregácií:

Výroba potravín a nápojov - má svoje stabilné postavenie. Medzi popredné podniky v kraji patrí: Hyza, a.s. Žilina; PEZA, a.s. Žilina; Ryba Žilina spol. s.r.o.; Friesland Slovensko, a.s. Nitra, pobočka Žilina; Kofola, a.s. Rajecká Lesná; Pivovar Popper, s.r.o. Bytča; Liptovská mliekáreň, a.s. Liptovský Mikuláš; Liptovské pekárne a cukrárne Včela-Lippek k.s. Liptovský Mikuláš; St. Nicolaus, a.s., Liptovský Mikuláš; Tvrdošínska mliekáreň, s.r.o. Tvrdošín; Kysucké pekárne, a.s. Čadca.

Výroba kovov a kovových výrobkov - odvetvie reprezentujú hlavne OFZ, a.s. Istebné; KLF-ZVL MTK spol. s.r.o. Martin; KLF – ZVL Kováčňa, a.s. Kysucké Nové Mesto; Nová Zlievárenská Spoločnosť, s.r.o. Martin; Kovohuty Dolný Kubín, s.r.o. ;Precismetal, s.r.o. Žilina; MC-Metal, s.r.o. Žilina; Elektrovod Žilina a.s.

Strojársky priemysel - patrí medzi najdôležitejšie odvetvia kraja. S ohľadom na orientáciu slovenského strojárstva na automobilový priemysel perspektívu má najmä výroba komponentov, pričom nosnou skupinou výrobných odborov je výroba ložísk, prevodoviek. V rámci strojárstva (výroby strojov a zariadení) dominuje INA Kysuce, a.s. Kysucké Nové Mesto; Kinex - KLF, a.s. Kysucké Nové Mesto; Kinex, a.s. Bytča; KINEX - STROJÁREŇ, s.r.o. Kysucké Nové Mesto; GGB Slovakia, s.r.o. Sučany; Glacier Tribometal Slovakia, a.s. Dolný Kubín; ZTS Strojárne, a.s. Námestovo; Drevoindustria Mechanik, s.r.o. Žilina. Výrobu ostatných dopravných zariadení reprezentujú ŽOS Vrútky, a.s. Vrútky; Compel Rail, a.s. Martin.

Automobilový priemysel - automobilový priemysel sa stáva hnacím motorom rastu ekonomiky kraja. V súčasnosti prebieha severovýchodne od Žiliny dostavba závodu kórejskej spoločnosti zaoberajúca sa výrobou osobných automobilov KIA Motors Slovakia s.r.o. a jeho subdodávateľov, napr. HYUNDAI MOBIS, HYSCO a DONG HEE SLOVAKIA v Strečne. Automobilový priemysel zastupuje aj Volkswagen Slovakia, a.s., BU Martin. Výrobou dopravných prostriedkov sa zaoberajú AVC a.s., Čadca; Montservis, s.r.o. Žilina; Craemer spol. s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Elektrotechnický priemysel - je jedným z najdynamickejších odvetví. Hlavný výrobný odbor je výroba telekomunikačných zariadení. V poslednom období do Žilinského kraja zamierilo niekoľko významných investorov elektrotechnického priemyslu. Významné centrá elektrotechnickej produkcie sú v Liptovskom Hrádku (Tesla Liptovský Hrádok, a.s. Liptovský Hrádok; Alcatel Slovakia, a.s. Liptovský Hrádok), Trstenej (Panasonic Electronic Devices Slovakia, s.r.o. ; ELKOND HHK, a.s. Trstená; VIDOX, a.s. Trstená; OVP Orava, s.r.o.) a Nižnej (XPS Slovakia, s.r.o.; HS electronic spol. s.r.o. Nižná) a Námestove (Punch Campus Námestovo, spol. s r. o.).

Farmaceutický priemysel - Hoechst - Biotika, spol. s r.o. Martin.

Chemický priemysel - je zastúpený Aquachemia s.r.o. Žilina a Paderteg Slovakia, s.r.o. Nižná. Chemický priemysel ako taký zaznamenáva útlm a do popredia sa dostáva výroba výrobkov z gumy a plastov – Rubena Slovakia a.s. Predmier; DKI Plast s.r.o. Žilina; Quinn Plastics Slovakia, s.r.o. Žilina; Tvarovanie PCHZ spol.s.r.o. Žilina.

Drevárska výroba - má rozvinutú surovinovú základňu. Hlavnými predstaviteľmi tohto odvetvia sú najmä podniky: Swedwood Slovakia, odštepný závod Jasná; Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. Liptovský Hrádok; Drevomax, s.r.o. Liptovský Mikuláš; Turzovská drevárska fabrika, spol. s r.o. Turzovka; Drevoindustria Súľov, s.r.o. Bytča; Fracho a.s. Kysucké Nové Mesto, závod Oščadnica; K -TEN drevo, s.r.o. Makov; Drevodom Rajec s.r.o.; Drevoindustria Oravská píla s.r.o., Oravská Polhora.
Výrobu nábytku reprezentujú - Tatra nábytkáreň Martin, a.s. Martin; Vital, a.s. Žilina; FINES, a.s. Žilina; Thermospor, spol. s r.o. Liptovský Mikuláš.
Výroba celulózy, papiera a výrobkov z papiera - rozhodujúci podiel na tržbách majú Mondi Business Paper SCP, a.s. Ružomberok; Tento a.s. Žilina.

Polygrafický priemysel - hlavným reprezentantom tohto odvetvia je Neografia, a.s. Martin, výrobca farebných publikácii a časopisov.

Odvetvie ľahkého priemyslu - textilný, odevný, kožiarsky, obuvnícky priemysel. Významné postavenie má Makyta, a.s. Púchov, závod v Žiline, Bytči i Námestove a Enrico spol.s.r.o., Ružomberok a Modex, a.s. Žilina.. Osobitné postavenie má výroba obuvi, ktorú prezentuje Ecco Slovakia, a.s. Martin.
Výroba, rozvod elektriny, plynu a vody – rozhodujúcimi reprezentantmi sú Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina; Martinská teplárenská, a.s. Martin; Žilinská teplárenská, a.s. Žilina a Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Žilina.
Za rok 2005 priemyselné subjekty so sídlom v Žilinskom kraji a s počtom zamestnancov 20 a viac dosiahli tržby za vlastné výkony a tovar 114 457,2 mil. Sk. Podiel kraja na celoslovenskom objeme tržieb je 8,4% /5. miesto/. Z územného hľadiska najvyššie tržby za vlastné výkony a tovar dosiahli podniky v okrese Žilina (31,7%). Viac ako desiatimi percentami sa podieľali okresy Ružomberok (16,4%) a Martin (14,8%).
Na tržbách za vlastné výkony a tovar v kraji podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností, najväčší podiel tvorila v roku 2005 výroba a rozvod elektriny, plynu, pary a teplej vody/21,4%/. Výroba celulózy, papiera a výrobkov z papiera sa podieľala 16,8%, výroba strojov a zariadení inde neklasifikovaných 13,2%, výroba komunikačných zariadení 6,9% a výroba potravín 6,8%.
Zdroj: ŠÚ SR – Krajská správa v Žiline, Bulletin 4/05
Stavebníctvo
Stavebné subjekty so sídlom v SR realizovali v roku 2005 tržby za vlastné výkony a tovar v objeme 105 310,0 mil. Sk. Medziročne v stálych cenách roku 2000 vzrástli o 23,4%. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb dosiahli 103 455,2 mil. Sk.
V Žilinskom kraji dosiahli tržby za vlastné výkony a tovar v stavebníctve v roku 2005 15 111,3 mil. Sk (14,3% celoslovenských tržieb) a medziročne boli vyššie o 57,3% v stálych cenách roku 2000. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb sa na uvedenom objeme podieľali 97,4%.
V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba (vrátane modernizácií a rekonštrukcií) tvorila 93,8% a v porovnaní s rokom 2004 sa jej podiel zvýšil o 2,3 bodu. Realizovaný objem 8 455,0 mil. Sk sa medziročne v stálych cenách roku 2000 zvýšil o 70,5%.
Zdroj: ŠÚ SR – Krajská správa v Žiline, Bulletin 4/05
Medzi najväčšie stavebné podniky v kraji patria: Doprastav, a.s., odštepný závod Žilina; Váhostav - SK, a.s. Žilina, Skybau, s.r.o, Žilina; Stamart Martin, s.r.o., Martin; Cestné stavby Lipt. Mikuláš, s.r.o, Liptovský Mikuláš; Stavoindustria Lipt. Mikuláš, a.s., Liptovský Mikuláš a BCI, a.s., Žilina.
Napriek útlmu stavebnej výroby v predchádzajúcich rokoch treba tomuto odvetviu venovať veľkú pozornosť, pretože okrem bežných stavieb (napr. bytová výstavba, sociálne a zdravotnícke zariadenie, doplnkové zariadenia pre CR, ekologické stavby, rekonštrukcia kultúrnych pamiatok atď.) sa v regióne realizujú, resp. sa uvažuje s realizáciou stavieb nadregionálneho významu ako sú diaľnice a diaľničné privádzače.
Graf 1:

Zdroj: ŠÚ SR – Krajská správa v Žiline, Bulletin 4/05

Priame zahraničné investície
Stav priamych zahraničných investícií k 31.12.2005 je 25 862 mil. Sk /tretie miesto spomedzi
krajov Slovenska/, podiel priamych zahraničných investícií Žilinského kraja na zahraničných investíciách je 6,2%
Zdroj: SARIO, www.sario.sk

Tabuľka 1: Najvýznamnejší investori v Žilinskom kraji:

Investor

Krajina pôvodu

Spoločnosť

Odvetvie

Alcatel

Nemecko

Alcatel Liptovský Hrádok

Elektrotechnický

Punch

Belgicko

Punch Námestovo

Elektrotechnický

Ferona

Česká republika

Ferona Žilina

Obchod

Ina Deutchland

Nemecko

Ina Kysucké Nové Mesto

Strojárenský

Ecco

Dánsko

Ecco Martin

Obuvnícky

Swedwood

Švédsko

Swedwood Slovakia Závažná Poruba

Nábytkársky

Gabor

Rakúsko

Gabor Slovakia Liptovský Mikuláš

Obuvnícky

Schafstall Handelsgesellschaft

Nemecko

Schafstall Liptovský Mikuláš

Kožiarensky

BM Beteiligung&Management

Nemecko

Tatra – Leder Liptovský Mikuláš

Kožiarensky

Paul Craemer GmbH

Nemecko

Craemer Liptovský Mikuláš

Strojárenský

Bongrain Europe

Francúzsko

Liptovská mliekáreň Liptovský Mikuláš

Potravinársky

Neusiedler

Rakúsko

Mondi Business Paper SCP Ružomberok

Celulóza a papier

Matsushita

Japonsko

Matushita Electronic Components Trstená

Elektrotechnický

Hoechst

Nemecko

Hoechst – Biotika Martin

Chemický

Volkswagen

Nemecko

Volkswagen Bratislava – pob. Martin

Automobilový

Johnson Controls International – Araco Corporation

USA, Japonsko

Trim Leader Martin

Automobilový

Barlo IRG Plastics N.V.

Belgium

Barlo Plastics Žilina

Chemický

Aquafil Textile Yarns

Taliansko

Aquachemia Žilina

Chemický

AFE Metal

Francúzsko

AFE Foundry Martin

Strojnícky, hutnícky

Kia Motors & Hyundai Mobis

Južná Kórea

Kia Motors & Hyundai Mobis Žilina

Automobilový

DKI Plast Holding a/s

Dánsko

DKI Plast Žilina

Chemický

DHOLLANDIA

Belgicko

DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE, Predmier

Strojárenský

Dong Hee

Južná Kórea

Dong Hee Slovakia Strečno

Automobilový

SUNGWOO HITECH

Južná Kórea

SUNGWOO HITECH Žilina

Automobilový

HYSCO

Južná Kórea

HYSCO SLOVAKIA Gbeľany

Strojárenský

GAT

Španielsko

GAT Martin

Automobilový

Dong Hee

Južná Kórea

Dong Hee Slovakia Strečno

Automobilový

SUNGWOO HITECH

Južná Kórea

SUNGWOO HITECH Žilina

Automobilový

HYSCO

Južná Kórea

HYSCO SLOVAKIA Gbeľany

Strojárenský

GAT

Španielsko

GAT Martin

Automobilový

Johnson Controls

USA

Johnson Controls International Žilina

Automobilový

Glacier Garlock

USA

GGB Slovakia Sučany

Strojárenský

GRUPO AMAYA TELERIA S.L.

Španielsko

MAR SK Sučany

Strojárenský

MPM

Nemecko

Forum Components Sučany

Strojárenský

Key Plastics

Portugalsko

Key Plastics Slovakia Dolný Kubín

Automobilový

Zdroj: ŽSK