18-05

K bodu 1 -

Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“) dňa 24. mája 2002 uzavrel Zmluvu o uverejňovaní tematických strán o Vyššom územnom celku Žilina podľa ustanovenia § 269 ods. 2) Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov so spoločnosťou Petit Press, a.s.
Predmetom zmluvy bolo pravidelné týždenné uverejňovanie jednej tematickej strany o činnosti ŽSK v periodikách: Žilinské noviny, Bytčianske noviny, Rajecké noviny, Kysucké noviny, Nový Život Turca, Liptov a Orava. Od roku 2002 do roku 2004 boli podpísané tri zmluvy medzi ŽSK a Petit Pressom, a.s.

rok

číslo zmluvy

dohodnutá finančná
čiastka bez DPH / týždeň

DPH

2002

13/2002/SP

15 000,- Sk

23 %

2003

7/2003/SP

15 000,- Sk

20 %

2004

8/2004/SP

17 000,- Sk

19 %


V roku 2002 vyšlo v týždenníkoch Žilinské noviny, Bytčianske noviny, Rajecké noviny, Kysucké noviny, Nový Život Turca, Liptov a Orava vydávaných spoločnosťou Petit Press, a.s. celkom 31 tematických strán, v roku 2003 vyšlo 49 tematických strán a v roku 2004 vyšlo 13 tematických strán o dianí a činnosti v ŽSK. Za obdobie trvania zmlúv bolo spolu uverejnených 95 tematických strán o činnosti ŽSK, ktorú pripravovali pracovníci ŽSK a zmluvný partner - spoločnosť REKLAS s.r.o.

Zo strany spoločnosti Petit Press boli vystavené nasledujúce faktúry:

Rok

Číslo faktúry

Celková suma s DPH

Zdaniteľné plnenie

2002

2320900015

18 450,- Sk

27.05.2002

2320900016

73 800,- Sk

24.06.2002

2320900018

92 250,- Sk

29.07.2002

2320900021

73 800,- Sk

31.08.2002

2320900024

92 250,- Sk

30.09.2002

2320900026

73 800,- Sk

28.10.2002

2320900033

73 800,- Sk

25.11.2002

2320900060

55 350,- Sk

16.12.2002

2003

3320900002

54 000,- Sk

27.01.2003

3320900007

72 000,- Sk

25.02.2003

3320900018

90 000,- Sk

31.03.2003

3320900029

72 000,- Sk

29.04.2003

3320900052

72 000,- Sk

27.05.2003

3320900069

90 000,- Sk

30.06.2003

3320900078

72 000,- Sk

28.07.2003

3320900092

72 000,- Sk

25.08.2003

3320900109

90 000,- Sk

30.09.2003

3320900117

72 000,- Sk

27.10.2003

3320900121

72 000,- Sk

24.11.2003

3320900123

54 000,- Sk

15.12.2003

2004

4320900008

60 690,- Sk

23.02.2004

4320900012

80 920,- Sk

29.03.2004

4320900028

80 920,- Sk

28.04.2004

4320900034

101 150,- Sk

31.05.2004


K bodu 2 -


V zmysle zmluvy číslo 13/2002/SP boli presné náklady na financovanie tematickej dvojstrany v Petit Presse za rok 2002 vyčíslené v celkovej hodnote 553 500,- Sk s DPH.

V zmysle uznesenia č.16, ktoré schválilo zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja dňa 23.6. 2004 boli v období od 13.1.2004 do 13.1.2005 finančné náklady za uverejnenie 4 tematických strán o dianí v ŽSK v týždenníku Región ŽURNÁL v celkovej hodnote 3000 tis. Sk.

K bodu 3 -

Žilinský samosprávny kraj dňa 1. septembra 2003 uzavrel zmluvu č.108/2003/SP O poskytovaní služieb so spoločnosťou REKLAS s.r.o. zastúpenou Jánom Farských.

Predmetom zmluvy bol záväzok zabezpečovať:

- pravidelnú prípravu a publikáciu materiálov v printových médiách o činnosti Úradu ŽSK, inštitúcií v pôsobnosti ŽSK, zastupiteľstva ŽSK a samospráve ako celku,
- fotodokumentáciu z činnosti v zmysle bodu 1. tohto článku,
- public relations v spolupráci s oddelením informácií a styku s verejnosťou vo všetkých oblastiach.
Odmena za vykonávanie činnosti uvedenej v článku II zmluvy bola stanovená dohodou zmluvných strán ako odmena paušálna vo výške 15 000,-Sk mesačne.
Spoločnosti REKLAS s.r.o. počas trvania zmluvy bola vyplatená finančná odmena v celkovej hodnote 90 000,- Sk s DPH (faktúra č.: 200358, 200365, 200376, 200414, 200415, 200418).