17/09

K bodu 1-3

1. V období od 15.8.2008 – 15.11.2008 sa konal projekt Zvýšenie kvalifikácie lekárov v Žilinskom samosprávnom kraji v rámci Operačného programu Vzdelávanie. Aktivity v projekte boli nasledovné:
1. Podpora špecializovaného štúdia zdravotníckych pracovníkov na doplnenie a stabilizáciu stavov kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v samosprávnom kraji.
Do uvedeného projektu bolo zapojených 26 lekárov zo zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR (NsP Žilina, MFN Martin), v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (Kysucká NsP Čadca, Hornooravská NsP Trstená, Dolnooravská NsP L. Nadáši – Jégeho Dolný Kubín, Liptovská NsP Liptovský Mikuláš) a neštátne zdravotnícke zariadenia v Žilinskom samosprávnom kraji.
Do projektu bolo zapojených 6 stomatológov, 1 lekár v odbore klinická onkológia, 4 všeobecní lekári, 15 lekárov z odboru anestéziológia a intenzívna medicína.
Cieľom projektu bolo prispieť k zabezpečeniu stabilizácie lekárov v tých zdravotníckych zariadeniach, ktoré zamestnávajú zdravotníckych pracovníkov, študujúcich v špecializačnom štúdiu, čím sa zvýši bonita zdravotníckych zariadení. V súčasnom období budujú zdravotnícke zariadenia systémy kvality, kde neodmysliteľnou podmienkou sú vysoko kvalifikovaní zdravotnícki pracovníci. Dopĺňanie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov je nosnou témou tohto projektu.
Oprávnené výdavky na projekt predstavovali 65 423,222 eur (1 970 940,- Sk). Schválená výška nenávratného finančného príspevku bola 62 152,061 eur (1 872 393,- Sk). Žilinský samosprávny kraj spolufinancoval projekt vo výške 5 %, čo predstavuje sumu 3271,1611 eur (98 547,- Sk).
Výdavky za projekt zahŕňali:
- refundáciu miezd + odvody za zamestnávateľa,
- publicitu,
- analýzu vzdelávacích potrieb,
- koordinácia projektu a podporné aktivity.
1. Refundácia miezd ( 546,040 eur/mesiac (16 450,- Sk/mesiac)) + odvody za zamestnávateľa (192,193 eur/mesiac (5 790,- Sk/mesiac)) = 738,233 eur/mesiac (22 240,- Sk/mesiac). Výška refundovanej mzdy 26 lekárom v priebehu 3 mesiacov predstavuje 10 platovú triedu a prvý platový stupeň podľa nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z..
2. Náklady na publicitu predstavovali 979,221 eur (29 500,- Sk).
3. Analýza vzdelávacích potrieb, bola podmienkou zúčastnenia sa výzvy na projekt Zvýšenie kvalifikácie lekárov v Žilinskom samosprávnom kraji v rámci Operačného programu Vzdelávanie. Náklady na analýzu tvorili 3 319,392 eur (100 000,- Sk).
4. Koordinácia projektu a podporné aktivity tvorili náklady vo výške 3 542,455 eur (106 720,- Sk).

2. Ministerstvo zdravotníctva SR dňa 19. novembra 2008 vyhlásilo novú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) zameranú na doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov. Dĺžka trvania tohto projektu je 3 roky.
Žilinský samosprávny kraj sa do tejto výzvy prihlásil, žiadosť bola vypracovaná na maximálnu finančnú čiastku 14 937 263 € ( 45 mil, Sk ) a dňa 13.02.2009 bola odovzdaná na MZ SR .
ŽSK sa bude podieľať na spolufinancovaní tohto projektu 5% vo výške 74 686 € (t.j. 2 250 000.- Sk) Výzva je zamerané na podporu špecializačného štúdia ktorého sa zúčastnia lekári a sestry z odborov ktoré nám v Žilinskom kraji najviac absentujú.
Očakávame, že projekt prispeje k stabilizácii zdravotníckych pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach Žilinského kraja, predpokladáme zníženie fluktuácie pracovníkov, a tým zabezpečenie stabilných pracovných tímov, ktoré budú poskytovať zdravotnú starostlivosť na vysokej odbornej úrovni.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 23.02.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky