17-08

K bodu 1 –
Možnosti získavania finančných prostriedkov sú prehľadne spracované na stránke www.nsrr.sk, kde sú uvedené programy spolu s prebiehajúcimi výzvami. Konkrétna výzva obsahuje všetky potrebné informácie pre žiadateľa s uvedením oprávnených aktivít, oprávnených výdavkov, identifikuje požiadavky na potenciálneho žiadateľa a pod.
V rámci Vami uvedenej aktivity je možné čerpať finančné prostriedky prostredníctvom Regionálneho operačného programu, Opatrenie 2.1 „Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately“, avšak oprávneným žiadateľom môže byť v rámci súkromného sektora nasledujúci subjekt:
a. neziskové organizácie založené v zmysle zákona č.213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov,
b. cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa zákona 308/1991 Z. z. o slobode viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov,
c. združenia založené v zmysle zákona 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Informácie o vyššie uvedenom Operačnom programe sú verejne dostupné na stránke www.ropka.sk a www.build.gov.sk . 

K bodu 2 –
Poskytovanie starostlivosti občanom nachádzajúcim sa v stave sociálnej núdze, ktorí sú odkázaní na pomoc a starostlivosť v domovoch dôchodcov, resp. v domovoch sociálnych služieb pre dospelých upravuje zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov. Tieto služby a starostlivosť môže občanom poskytovať i tzv. neštátny subjekt, čiže právnická (medzi právnické osoby patria najmä neziskové organizácie, občianske združenia, cirkevné organizácie a Slovenský Červený kríž so svojimi územnými spolkami), alebo fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky vyplývajúce z citovaného zákona, ktoré sú bližšie špecifikované v jeho štvrtej časti. Z tejto časti zákona vyplýva, že subjekt, ktorý chce začať poskytovať sociálne služby musí predovšetkým spĺňať priestorové, personálne, materiálne a finančné podmienky na poskytovanie sociálnej služby a byť zaregistrovaný príslušným orgánom, t. j. samosprávnym krajom, ako „subjekt poskytujúci pomoc podľa zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov“. Konkrétne podmienky na poskytovanie starostlivosti občanom v domove dôchodcov sú uvedené v § 24 uvedeného zákona.
Neštátny subjekt, ako z vyššie uvedeného vyplýva, musí pri začatí poskytovania starostlivosti občanom v domove dôchodcov disponovať vhodne vybavenými a zariadenými priestormi, odborne spôsobilým personálom, ktorý bude starostlivosť poskytovať a mať vytvorené finančné podmienky na poskytovanie sociálnych služieb, t. j. vypracovaný systém finančného zabezpečenia a udržateľnosti, rozpočet (príjmy z úhrad od klientov, príspevky od miestnej samosprávy, sponzorské a rôzne iné finančné dotácie, náklady...).
V zmysle „podnikateľských zámerov“ v tejto oblasti upozorňujeme, že poskytovanie sociálnych služieb a starostlivosti občanom má riešiť ich stav sociálnej núzde, v ktorej sa nachádzajú, a preto subjekty, podľa ustanovení vyššie uvedeného zákona, nemajú poskytovať sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, čo je v rozpore s podstatou podnikania.
Bližšie informácie o podmienkach registrácie subjektov a ich zápise do Registra subjektov poskytujúcich sociálne služby v zmysle zákona, ktorý vedie Žilinský samosprávny kraj, môžete získať na internetovej stránke Žilinského samosprávneho kraja: www.regionzilina.sk , alebo osobne na odbore sociálnych vecí Úradu ŽSK, Komenského 48, Žilina.

K bodu 3 –
Termín na vyhlásenie výzvy v rámci Regionálneho operačného programu, Opatrenie 2.1 je predbežne stanovený na mesiac apríl 2008.

K bodu 4 –
V rámci Žilinského kraja sa môžete obrátiť na nasledujúce RRA: 

  • Agentúra pre rozvoj v Žiline (Žilina): www.arrza.sk,
  • Regionálna rozvojová agentúra Kysuce (Čadca): www.rrakysuce.sk,
  • Regionálna rozvojová agentúra Turiec (Martin): www.rrat.sk,
  • Agentúra pre rogionálny rozvoj SEVER (Dolný Kubín): www.rraszm.sk,
  • Liptovská regionálna agentúra (Liptovský Mikuláš): www.irra.sk,
  • Regionálna rozvojová agentúra Liptov (Ružomberok).