17-06

K bodu 1 -

Vyučením v príslušnom odbore, získaným úplným stredným odborným vzdelaním, absolvovaním doplňujúceho pedagogického štúdia a absolvovaním vysokoškolského štúdia 1. stupňa v študijnom odbore majster odbornej výchovy spĺňate v zmysle prílohy vyhlášky MŠ SR č.41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov kvalifikačné požiadavky vzdelania na výkon pracovnej činnosti majstra odbornej výchovy v príslušnom učebnom (študijnom) odbore.

Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ vykonávate pracovnú činnosť charakterizovanú v príklade pracovnej činnosti 17.09.02 nariadenia vlády SR č.341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a doplnkoch, prináleží Vám zaradenie do 9. platovej triedy.

K bodu 2 -

Odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení upravuje zákon NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Náročnosť študijného odboru 8513 4 umelecko remeselné spracúvanie kože rieši učebný plán uvedeného odboru. Inovované základné pedagogické dokumenty so schvaľovacou doložkou schválilo MŠ SR dňa 9. júla 2002 pod číslom 1902/2002 – 4 s platnosťou od 1. septembra 2002, začínajúc 1. ročníkom. Všetky základné pedagogické dokumenty sú zverejnené na webovej stránke Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v Bratislave ( www.siov.sk ). Tento študijný odbor bol najskôr súčasťou experimentálneho overovania riadenia, organizácie, obsahu a výkonu výchovno-vzdelávacieho procesu. Experiment bol úspešne ukončený a študijný odbor bol zaradený do sústavy študijný a učebných odborov.

K bodu 3 -

Počty žiakov odborného výcviku na jedného majstra odbornej výchovy upravuje vyhláška MŠ SR č. 424/2005, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č.80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov.

Počet žiakov v skupine na jedného majstra odbornej výchovy v uvedenom študijnom odbore je maximálne 6 v každom ročníku v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 424/2005 Z.z..