17-05

K bodu 1 -

Žilinský samosprávny kraj v zmysle § 5 ods.2) zákona NR SR č.303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku má povinnosť zverejniť oznámenie o volebných obvodoch.

Volebné obvody s ich číslami, počet poslancov v nich a sídla obvodných volebných komisií zverejní Žilinský samosprávny kraj minimálne 65 dní pred dňom konania volieb.

Oznam o volebných obvodoch bude zverejnený na úradných tabuliach ŽSK v priestoroch úradu ŽSK a na budove Domu odborov v Žiline, na internetovej stránke ŽSK www.zask.sk v sekcii Aktuality a v týždenníku Región ŽURNÁL v stanovenej lehote.

Čísla jednotlivých volebných obvodov určených pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja:

Volebný obvod číslo 1 – zahŕňa územie okresu Bytča
Volebný obvod číslo 2 – zahŕňa územie okresu Čadca
Volebný obvod číslo 3 – zahŕňa územie okresu DolnýKubín
Volebný obvod číslo 4 – zahŕňa územie okresu KysuckéNovéMesto
Volebný obvod číslo 5 – zahŕňa územie okresu LiptovskýMikuláš
Volebný obvod číslo 6 – zahŕňa územie okresu Martin
Volebný obvod číslo 7 – zahŕňa územie okresu Námestovo
Volebný obvod číslo 8 – zahŕňa územia okresu Ružomberok
Volebný obvod číslo 9 – zahŕňa územia okresu TurčianskeTeplice
Volebný obvod číslo 10 – zahŕňa územie okresu Tvrdošín
Volebný obvod číslo 11 – zahŕňa územie okresu Žilina

K bodu 2 -

Podávanie kandidátnych listín pre voľby do zastupiteľstva podrobne upravuje § 14 zákona NR SR č. 303/2001 Z. z. a ich registráciu § 15 toho istého zákona nasledovne:

PODÁVANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN A REGISTRÁCIA KANDIDÁTOV
§ 14
Podávanie kandidátnych listín pre voľby do zastupiteľstva

(1) Kandidátne listiny pre voľby do zastupiteľstva môžu podávať osobitne za každý volebný obvod politické strany a nezávislí kandidáti.

(2) Politická strana prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne doručia kandidátne listiny v dvoch rovnopisoch najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb
zapisovateľovi volebnej komisie samosprávneho kraja.

(3) Kandidátna listina politickej strany obsahuje:

a) názov politickej strany,
b) meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie a trvalý pobyt kandidátov a ich poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom,
c) meno a priezvisko splnomocnenca politickej strany a jeho náhradníka s uvedením adresy. Kandidát nemôže byť splnomocnencom ani náhradníkom.

(4) Politická strana môže na kandidátnej listine uviesť najviac toľko kandidátov, koľko má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených poslancov zastupiteľstva.

(5) Ak podáva politická strana kandidátnu listinu v jednom volebnom obvode samostatne, nemôže v inom volebnom obvode pre voľby do toho istého zastupiteľstva podať kandidátnu listinu v rámci koalície; ak podáva politická strana kandidátnu listinu v rámci koalície, môže v inom volebnom obvode pre voľby do toho istého zastupiteľstva podať kandidátnu listinu len v rámci tej istej koalície.

(6) Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt a podpis kandidáta. Súčasťou prvého rovnopisu kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia 9) podpísaná voličmi volebného obvodu v počte aspoň 400 podpisov. V petícii sa pri každom podpise uvedie meno a priezvisko voliča a trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu.

(7) K prvému rovnopisu každej kandidátnej listiny musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou a že nedal súhlas na to, aby bol uvedený na inej kandidátnej listine, a že mu nie sú známe prekážky voliteľnosti.

(8) Kandidát pre voľby do zastupiteľstva môže kandidovať iba v jednom volebnom obvode.

(9) Kandidát na poslanca zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje.

(10) Na funkciu poslanca zastupiteľstva môže kandidovať aj kandidát na predsedu.

(11) Zapisovateľ potvrdí podanie kandidátnej listiny splnomocnencovi politickej strany alebo nezávislému kandidátovi na druhom rovnopise kandidátnej listiny. Zapisovateľ predloží kandidátne listiny volebnej komisii samosprávneho kraja na preskúmanie a registráciu.
-----------------------------------------------------------------––––––––––––––––––––––––––––––––
9) Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z.z.

§ 15

Registrácia kandidátnych listín pre voľby do zastupiteľstva

(1) Volebná komisia samosprávneho kraja preskúma predložené kandidátne listiny a vyčiarkne kandidáta,

a) ktorý nespĺňa podmienky voliteľnosti uvedené v § 3,
b) ku ktorého návrhu nie je pripojené vyhlásenie podľa § 14 ods. 7,
c) ktorý je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán alebo na kandidátnych listinách za viac volebných obvodov, a to na tej kandidátnej listine, ku ktorej nie je pripojené vyhlásenie podľa § 14 ods. 7; ak podpísal kandidát vyhlásenie k viacerým kandidátnym listinám, vyčiarkne ho na všetkých kandidátnych listinách,
d) ktorý je uvedený na kandidátnej listine nad najvyššie určený počet podľa § 14 ods. 4,
e) ktorý nemá trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, alebo
f) ak chýba alebo je neúplná petícia podľa § 14 ods. 6.

(2) Volebná komisia samosprávneho kraja odmietne registráciu kandidátnej listiny, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom a nemožno ju upraviť podľa odseku 1. Volebná komisia samosprávneho kraja zaregistruje najneskôr 30 dní predo dňom konania volieb kandidátne listiny, ktoré sú v súlade s týmto zákonom, ako aj kandidátne listiny, ktoré boli upravené podľa odseku 1. Registráciu vyznačí na kandidátnej listine. Registrácia kandidátnych listín je podmienkou vyhotovenia hlasovacích lístkov.

(3) Volebná komisia samosprávneho kraja vyzve splnomocnencov politických strán a nezávislých kandidátov, aby si do 24 hodín osobne prevzali rozhodnutie o registrácii. Ak si splnomocnenec politickej strany alebo nezávislý kandidát neprevezme v danej lehote rozhodnutie, považuje sa rozhodnutie za doručené. Dotknutá politická strana alebo dotknutý kandidát sa môže do 24 hodín od doručenia rozhodnutia, ktorým bol vyčiarknutý kandidát z kandidátnej listiny alebo ktorým bola odmietnutá kandidátna listina, obrátiť na príslušný súd s návrhom na vydanie rozhodnutia o povinnosti volebnej komisie samosprávneho kraja ponechať kandidáta na kandidátnej listine alebo zaregistrovať kandidátnu listinu.

(4) Ak súd podľa osobitného zákona 10) rozhodne o povinnosti ponechať kandidáta na kandidátnej listine alebo zaregistrovať kandidátnu listinu, volebná komisia samosprávneho kraja vykoná registráciu do 24 hodín od doručenia rozhodnutia súdu.
------------------------------------------------------------------
10) § 200gc Občianskeho súdneho poriadku.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.08.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky