16/09

K bodu 1-

Zoznam subjektov, ktorým bola Žilinským samosprávnym krajom poskytnutá finančná podpora za obdobie od 01.07.2008 do 31.12.2008. 

K bodu 2- 

Zoznam subjektov, ktoré poskytli Úradu Žilinského samosprávneho kraja dary a iné bezodplatné plnenia v období od 01.07. 2008 do 31.12. 2008.

K bodu 3-

Fotokópie rozsudkov v súdnych sporoch, v ktorých bol Žilinský samosprávny kraj účastníkom a vo veci bolo vydané právoplatné rozhodnutie v období od 01.07.2008 do 31.12. 2008.