16-07

Odpoveď na žiadosť o informácie

V zmysle platného zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, neprešli na samosprávne kraje kompetencie v oblasti podpory rozvoja bývania. Uvedená problematika je v priamej pôsobnosti Krajského stavebného úradu v Žiline, odbor bytovej politiky, preto Vám odporúčame obrátiť sa so svojimi otázkami na uvedený orgán štátnej správy.

Vzhľadom na vyššie uvedené a na to, že v zmysle platnej legislatívy samosprávne kraje nemajú povinnosť spracovávať Program rozvoja bývania vyšších územných celkov, Žilinský samosprávny kraj v súčasnosti nemá spracovaný menovaný dokument.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 23.04.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky