16-05

K bodu 1 a 2 -

V zmysle zákona č.263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v roku 2002 boli na Úrade Žilinského samosprávneho kraja obstarané ekonomické informačné systémy SPIN a ORACLE, mzdový informačný systémMAGMAa administratívny informačný systémFABASOFTa v roku 2004 v zmysle zákona č.523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov informačný systém pre podporu verejného obstarávania V.O. systém, pri ktorých sa uplatnil princíp priehľadnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov a záujemcov hospodárskej súťaže pri dodržiavaní zásad hospodárnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov.

K bodu 3 -

Finančné prostriedky (bez DPH) vynaložené na obstaranie hore uvedených systémov sú nasledovné:

Informačný systém ORACLE, SPIN a MAGMA v celkovej hodnote 5 600 000,- Sk, FABASOFT v hodnote 809 000,- Sk a V.O. systém v hodnote 62 900,- Sk.

K bodu 4 -

V roku 2004 Úrad Žilinského samosprávneho kraja - Odbor financií eviduje finančné prostriedky vynaložené na prevádzkovanie informačných systémov SPIN,ORACLE a MAGMA v celkovej hodnote 852 100,- Ska k 30.6. 2005 neeviduje za tieto systémy žiadne finančné náklady vynaložené na prevádzkovanie.

Na prevádzkovanie informačného systému FABASOFT boli vynaložené finančné náklady (bez DPH) v celkových hodnotách v roku 2003 - 129 950,- Sk, v roku 2004 - 120 000,- Sk a k 30.6. 2005- 126 320,- Sk.

Za prevádzkovanie informačného systému V.O. systémŽilinský samosprávny kraj na základe zmluvy č. ŽSK/LC/01 uhrádza 1 000,- Sk / mesačne ako paušál za servisné služby, z čoho vyplýva, že ročné náklady na prevádzkovanie systému sú v celkovej hodnote 12 000,- Sk.