15-06

Školské stredisko záujmovej činnosti (ďalej len „školské stredisko“), v zmysle § 6 ods. 2 zákona NR SR č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov, zabezpečuje rozvíjanie záujmov a organizovanie oddychovej činnosti žiakov základných a stredných škôl v ich voľnom čase. Ich zriaďovanie, činnosť a organizáciu upravuje vyhláška MŠ SR č. 28/2005 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠV SR č. 351/1994 Z. z. o školských strediskách záujmovej činnosti, ktorá je vykonávacím predpisom uvedeného zákona.

V zmysle § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 28/2005 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠV SR č. 351/1994 Z. z. o školských strediskách záujmovej činnosti, stredisko možno zriadiť ako právnickú osobu alebo ako súčasť základnej a strednej školy na požiadanie jej riaditeľa. Činnosť školského strediska je zabezpečovaná organizačne, personálne, finančne, materiálovo a priestorovo samostatne, resp. oddelene od školy. Umožňuje to zaradenie strediska v sieti škôl a školských zariadení.

Ak školské stredisko zriaďuje samosprávny kraj, postupuje sa v zmysle § 9 ods. 2 písm. i) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadosť o zaradenie školského strediska s príslušnou dokumentáciou (v zmysle § 16 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) je zriaďovateľ povinný predložiť Ministerstvu školstva Slovenskej republiky do 30. júna kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa má zriadiť výchovno-vzdelávacie zariadenie.
Príslušná dokumentácia obsahuje: a) názov, adresu a identifikačné číslo zriaďovateľa, štatutárny orgán a právnu formu, ak je zriaďovateľ právnická osoba, b) názov a adresu školského strediska vrátane jeho súčastí, c) predpokladaný počet všetkých účastníkov, d) predpokladaný počet záujmových útvarov, e) vyučovací jazyk alebo výchovný jazyk, f) učebné plány a učebné osnovy, podľa ktorých sa bude v školskom zariadení uskutočňovať výchovno-vzdelávací proces, g) školský rok a dátum, v ktorom sa má školské zariadenie zriadiť, h) doklad o zabezpečení priestorov, i) doklad príslušných orgánov štátnej správy, že priestory školského zariadenia vyhovujú hygienickým požiadavkám a predpisom týkajúcim sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a predpisom o ochrane pred požiarmi, j) predpokladaný rozpočet školského zariadenia, k) vyjadrenie príslušnej obce, ak nie je zriaďovateľom, l) vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy.

Spôsob a právnu formu hospodárenia školského strediska určuje zriaďovateľ v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Školské stredisko zriadené ako právnická osoba riadi riaditeľ školského strediska, ktorého vymenúva a odvoláva zriaďovateľ. Školské stredisko zriadené pri škole riadi, resp. je jeho štatutárnym zástupcom riaditeľ školy.
Riaditeľ školského strediska alebo riaditeľ školy zodpovedá za koncepciu, činnosť a hospodárenie strediska. Ďalšími zamestnancami strediska sú vedúci vychovávateľ, vychovávatelia a externí zamestnanci. Externými zamestnancami môžu byť aj interní zamestnanci školy, ale zamestnanecký pomer v stredisku je uzavretý dohodou v zmysle Zákonníka práce a nesúvisí s ich pracovným úväzkom učiteľa v škole. Počet zamestnancov v školskom stredisku schvaľuje zriaďovateľ na základe návrhu riaditeľa. Návrh zohľadňuje počet detí a mládeže v stredisku, zameranie a rozsah činnosti. Odporúčaný počet detí a mladistvých v pravidelnom záujmovom útvare je 15 až 20 členov s prihliadnutím na druh činnosti, vek a schopnosti účastníkov a priestorové zabezpečenie.
Riaditeľ školského strediska musí spĺňať požiadavku vysokoškolského pedagogického vzdelania. Kvalifikačné požiadavky na vychovávateľov určuje vyhláška MŠ SR č. 374/2005 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov. Od externých vedúcich záujmových útvarov a vedúcich klubov záujmovej činnosti sa vyžaduje odborná spôsobilosť na záujmovú oblasť, ktorú riadia.
Mieru výchovnej práce vychovávateľov v stredisku ustanovuje nariadenie vlády SR č. 238/2004 Z. z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov. Základný úväzok je 27 hodín týždenne. Plat vychovávateľa v stredisku je určovaný podľa tabuliek, ktoré tvoria prílohu zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Činnosť strediska zabezpečuje viaczdrojové financovanie. Príjmy strediska tvorí:
1) dotácia štátu v zmysle zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení formou normatívneho príspevku na žiaka. Zriaďovateľ, resp. riaditeľ školského zariadenia rozhodne aká časť normatívu pripadne na mzdové náklady a aká časť na prevádzkové náklady. Podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu určuje nariadenie vlády SR č. 758/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 2/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia;

2) poplatok za účasť v záujmových útvaroch a kluboch záujmovej činnosti, ktorý uhrádzajú účastníci. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školskom stredisku môže byť za jedno dieťa najmenej 50 Sk a najviac 7,5 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa (v zmysle § 2 písm. a) zákona NR SR č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Výška poplatku zohľadňuje náročnosť a druh záujmovej činnosti. Poplatok účastníka je podľa zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, zdrojom financovania strediska a nemožno ho použiť na iné účely;
3) finančný príspevok poskytovaný formou vzdelávacieho poukazu môže slúžiť na dofinancovanie záujmového vzdelávania poskytovaného školským strediskom;
4) príspevok samosprávy (najmä na prevádzkové náklady), sponzorské dary a finančné prostriedky z predložených projektov v rôznych grantových konaniach.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 25.06.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky