15-05

K bodu 1 -

Žilinský samosprávny kraj si vyhradil právo v prípade nevýhodnosti ponúk, ponuku neprijať a výberové konanie zrušiť. Toto právo si Žilinský samosprávny kraj vyhradil aj v prípade Školy v prírode – Huty na základe vyhodnotenia ponúk.
Zároveň Vám oznamujeme, že nič Vám nebráni k tomu, aby ste sa opäť zúčastnili nového výberového konania, v zmysle zákona NR SR č. 523/2003 Z. z. v platnom znení, pri splnení všetkých náležitostí obsiahnutých v podmienkach výberového konania.

Nové výberové konanie na prevod nehnuteľného majetku Žilinského samosprávneho kraja Škola v prírode - Huty sa uskutoční v mesiaci august 2005 a následne v mesiaci september 2005 budú ponuky predložené na schválenie zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja.

Presný termín uskutočnenia výberového konania spolu s podmienkami bude uverejnený v týždenníku REGION žurnál a na www.zask.sk v sekcii Aktuality.