14/10

K bodu 1-

Prevencia kriminality sa v rámci Slovenskej republiky zabezpečuje v rámci trojstupňového systému riadenia. Jednotlivé stupne riadenia sú odvodené od územnosprávneho členenia Slovenskej republiky. Ide o celospoločenskú (Slovenská republika), regionálnu (kraje) a miestnu úroveň (obce, mestá alebo ich časti).

Celospoločenskú úroveň reprezentuje Rada vlády SR pre prevenciu kriminality, ktorá je poradným, iniciatívnym a koordinačným orgánom vlády Slovenskej republiky pre oblasť prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Jej hlavnými úlohami sú koordinácia preventívnych projektov a programov na centrálnej, prípadne aj regionálnej úrovni a koordinácia spolupráce Slovenskej republiky s Komisiou OSN pre prevenciu kriminality a trestnú justíciu, s európskymi inštitúciami pre prevenciu kriminality a s inými medzinárodnými a zahraničnými inštitúciami v danej oblasti. Členmi Rady vlády SR pre prevenciu kriminality sú zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy, samosprávy, neziskového sektora a odborníci z oblasti prevencie.

Regionálna úroveň je zabezpečovaná na úrovni jednotlivých krajov prostredníctvom Krajských komisií prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Ich hlavnými úlohami sú koordinácia a realizácia regionálnych a miestnych preventívnych aktivít, poskytovanie metodickej pomoci subjektom prevencie na miestnej úrovni a vytváranie efektívnych partnerstiev. Členmi krajských komisií sú zástupcovia miestnej štátnej správy (obvodné úrady), samospráva, neziskový sektor, vzdelávacie inštitúcie a odborníci z danej oblasti pôsobiaci na úrovni kraja. Subjektom prevencie na regionálnej úrovni je pracovisko prevencie na príslušnom obvodnom úrade v sídle kraja.

Miestna úroveň je zabezpečovaná na úrovni jednotlivých obcí, miest alebo ich častí. Ako orgány prevencie ju reprezentujú Komisie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti na miestnej úrovni. Zriaďovanie týchto komisií na miestnej úrovni nie je stanovené zákonom ani iným legislatívnym predpisom, a preto je na zvážení samosprávy, či takéto komisie zriaďuje.

Žilinský samosprávny kraj pri koordinácii preventívnych aktivít úzko spolupracuje s Obvodným úradom v Žiline a mimovládnymi organizáciami, ktoré sa podieľajú na realizácii prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.02.2010

Sekcie


Jazykové verzie webstránky