14/09

K bodu 1-

Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“) prezentuje Oravu ako jedného z piatich historických regiónov na veľtrhoch cestovného ruchu v SR a v zahraničí, prostredníctvom infociest pre zahraničných touroperátorov a médií, prostredníctvom workshopov, tvorbou Stratégie rozvoja CR v ŽSK na roky 2007-2013, organizovaním konferencií, formou propagácie v printových i audiovizuálnych médiách doma i v zahraničí, organizovaním významných podujatí (športových, kultúrnych a pod.), podpora tvorby produktov CR a ďalších aktivít pre podporu prezentácie potenciálu cestovného ruchu.

K bodu 2-
Oravský región je propagovaný v zahraniční prostredníctvom účasti na veľtrhoch (rôznou formou: priama interakcia, printová a audiovizuálna prezentácia, v rámci možností aj prezentácia kultúrneho dedičstva interaktívnou formou prostredníctvom, kultúrnych vystúpení, ukážok ľudových remesiel) - viď nižšie – prvý polrok 2009 + infocesty pre zahraničných touroperátorov a médiá, formou propagácie v printových i audiovizuálnych médiách.


K bodu 3-
V prvom polroku 2009 sa ŽSK zúčastnil (zúčastní) v rámci SR - veľtrhu ITF Slovakiatour Bratislava, Česká republika – Regiontour Brno a Holiday World Praha, Nemecko – ITB Berlín, Ruská federácia – MITT Moskva, Ukrajina – UITT Kyjev. Zúčastňuje sa najmä veľtrhov s potenciálnym zdrojovým trhom.

K bodu 4-
Žilinský samosprávny kraj pripravuje do budúcnosti nasledovné projekty:
1. Pripravuje sa projekt tzv. „Rodinných pasov“. Ide o systém poskytovania zliav a iných výhod rodinám s deťmi, s cieľom zlepšiť možnosti aktívnejšieho trávenia voľného času rodín za zvýhodnených podmienok (kultúrne, športové, ubytovacie možnosti a iné aktivity) a tým zvýšiť návštevnosť jednotlivých regiónov
2. „Obnova a údržba peších turistických trás a cyklotrás“ – ŽSK disponuje najdlhšou sieťou uvedených trás, čo je lákadlom pre aktívnych návštevníkov. Aby sa návštevníci radi vracali do našich regiónov, je nutné ponúknuť im kvalitné podmienky k vyžitiu.
3. „Beskydsko – Javornícka magistrála“ – realizácia bežkárskych trás.
4. Príprava implementácia VZN ŽSK o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov na podporu rozvoja cestovného ruchu.