14-08

K bodu 1 -

Žilinský samosprávny kraj nepodporuje priamo malých a stredných podnikateľov v oblasti získania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Prostredníctvom Informačného centra prvého kontaktu je však zapojený do implementácie Sektorového operačného programu Priemysel a služby. Funkciu Informačného centra prvého kontaktu plní odbor regionálneho rozvoja na základe Rámcovej zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi Žilinským samosprávnym krajom a Ministerstvom hospodárstva SR.

Žilinský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja zabezpečuje vydávanie stanovísk k predkladaným žiadostiam malých a stredných podnikateľov o poskytnutie pomoci zo štrukturálnych fondov z hľadiska súladu s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja. Stanovisko vyššieho územného celku bolo povinnou súčasťou žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby. Plní nosnú úlohu pri realizácií informačných aktivít súvisiacich s implementáciou SOP Priemysel a služby pre prijímateľov pomoci a spolupracuje na monitorovacej činnosti. Ďalej zabezpečuje konzultačné služby pre žiadateľov, poskytujú informácie o možnostiach plánovania pomoci z ERDF a o podmienkach, ktoré musia byť splnené pri žiadosti o nenávratné finančné príspevky. Taktiež zabezpečuje propagáciu a zvyšovanie verejného povedomia o SOP PS a metódach žiadania o nenávratný finančný príspevok prostredníctvom poradenstva, konzultácií a metodickej pomoci.

K bodu 2 -

Semináre a školenia, ktoré sa týkajú získania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov pre malých a stredných podnikateľov priamo neorganizujeme. Tieto organizujú priamo Sprostredkovateľské orgány pod Riadiacim orgánom (Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, Slovenská agentúra cestovného ruchu, Slovenská inovačná a energetická agentúra a Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu). S uvedenými orgánmi však spolupracujeme pri organizovaní seminárov a školení v regióne Žilina.