13/10

K bodu 1 – 4

Žilinský samosprávny kraj nerealizuje a zároveň nepripravuje žiadne projekty verejno-súkromného partnerstva (PPP).

K bodu 5-

Bežné príjmy Žilinského samosprávneho kraja za rok 2009 boli nasledovné:

Bežné príjmy spolu: 136 733 693 €

z toho:

- Daňové príjmy: 66 402 885 €

- Nedaňové príjmy: 8 853 902 €

- Granty a transfery: 61 476 906 €

K bodu 6 - 7

Stav úverov a dlhodobých záväzkov Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „ŽSK“) k 31. decembru 2009 bol 48 716 tisíc €. V roku 2009 predstavovali výdavky na úroky 684 tisíc €. Celkový limit dlhovej služby k 31.12.2009 bol nasledovný:

- Existujúce dlhy: 48 716 tisíc €

- Nevyčerpaný úver: 9 249 tisíc €

- Celkom: 57 965 tisíc €

- Bežné výdavky za rok 2009: 129 884 tisíc €

Hranicu zadĺženosti určuje § 17, ods. 6 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Ten hovorí, že celková suma dlhu samosprávy nesmie prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. Celková suma dlhu samosprávy, ako je vyššie uvedené, je 44,63 % z bežných výdavkov, čo je menej ako maximálna hranica 60 %.

V roku 2007 prijal ŽSK výhodný investičný úver z Dexie banky Slovensko, a.s. vo výške 36 513 tisíc eur. Na základe transparentnej súťaže medzi troma tuzemskými bankami a Európskou investičnou bankou bola vybratá ponuka s najlepšími podmienkami:

- splatnosť do roku 2038,

- výhodné cenové podmienky (aj vďaka dobrému ratingu ŽSK),

- žiadne ručenie majetkom,

- pružnosť čerpania úveru,

- možnosť čerpať úver do 5 rokov,

- administratívne nenáročné dokladovanie,

- prezentácia ponuky úveru na komisiách a zastupiteľstve ŽSK,

- rozložené čerpanie na roky 2008-2010,

- podmienky splácania sú nastavené tak, aby sa istina mohla začať splácať až po splatení úveru

pre Slovenskú sporiteľňu, a.s. (ďalej len „SLSP“) v roku 2015.

Rozhodnutie prijať úver vychádzalo zo stratégie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja do roku 2013. Samospráva mala záujem na tom, aby sa úver použil na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení v súčasnosti, z toho dôvodu, aby úžitok z lepších služieb mali občania už dnes, a nie len v budúcnosti. Dlhová služba je rozložená na nasledovníkov v znesiteľnej miere, avšak výhody úveru sa prejavujú už dnes. Úver je používaný na kapitálové výdavky vo všetkých odvetviach samosprávy. Veľká časť investícií je určená na zatepľovanie, čo umožňuje znížiť bežné výdavky na energie aj v období finančnej krízy. Časť úveru sa čerpá aj na spolufinancovanie projektov z európskych fondov.

Nevýhodný dodávateľský úver, ktorého pôvodná výška bola 26 553 eur, postúpeného v predchádzajúcom volebnom období v roku 2005 od Doprastavu, a.s. na SLSP pri odkupnej cene 21 187 eur, bol určený na rekonštrukciu cestných povrchov. Postúpenie úveru na SLSP znamenalo splátkový kalendár do konca roka 2015, pri ročnej splátke 2 655 eur. Bol zvolený variant, pri ktorom sa úroky platili dopredu, čo sa pri odkupovaní pohľadávok rozumie ako finančná služba, z ktorej sa odvádza DPH, ktorá predstavovala 1 020 tisíc eur. Úrokové podmienky boli prepočítané pre Doprastav, a.s., marža bola vyššia, ako v prípade, keby ŽSK získal úver priamo.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 23.02.2010

Sekcie


Jazykové verzie webstránky