13/09

K bodu 1, 2 -

Žilinskému samosprávnemu kraju v roku 2008 a v predošlých rokoch (2007, 2006, 2005 a 2004) neboli adresované žiadosti zamerané na podporu projektov týkajúcich sa boja proti extrémizmu alebo radikalizmu. Z tohto dôvodu Žilinský samosprávny kraj neposkytol finančnú podporu na takto zamerané projekty.

K bodu 3 -
V oblasti školstva bolo možné zapojiť sa do grantového programu „Učiteľ v procese humanizácie regionálneho školstva“, ktorý má oblasť podpory s názvom „prevencia sociálno-patologických javov stredoškolskej mládeže vo výchovno-vzdelávacom procese“ (okrem drogových závislostí), kde sa môžu uplatniť výchovno-vzdelávacie metódy v oblasti prevencie šikanovania, agresivity, extrémizmu a radikalizmu. Pre školský rok 2008/2009 bolo však grantové kolo už uzatvorené. 

V oblasti kultúry bolo možné zapojiť sa do výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja číslo 12/2008 a Dodatku 1 k tomuto VZN o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja pre oblasť kultúry: Grantový systém ŽSK pre oblasť kultúry 2009. V prípade Vášho záujmu o predloženie žiadostí o finančnú dotáciu by projekt zameraný proti extrémizmu a radikalizmu musel tvoriť súčasť kultúrnych aktivít. Pre projekty, ktorých realizácia sa plánuje uskutočniť v roku 2009 bol však termín podania žiadostí už uzatvorený. 

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja 4/2004 a Dodatku 1 k tomuto VZN o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja možno poskytnúť právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území ŽSK a súčasne na jeho území rozvíjajú významné aktivity v oblasti školstva a vzdelávania, záujmovo-umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít, športu a telovýchovy, zdravotníctva, sociálnych služieb, charity, verejnoprospešných aktivít a pod. Žiadosti o dotáčku sa podávajú do 15. októbra príslušného roka, ak majú byt poskytnuté v rámci rozpočtu na nasledujúci rok. Vo výnimočných prípadoch do 31. mája nasledujúceho roka. Maximálna výška dotácie je 1.327,76 eur (40 000,- Sk) / na 1 subjekt. 

V oblasti aktivít boja proti extrémizmu a radikalizmu je možné využiť aj nasledovné možnosti: 

• Úrad Vlády SR, Sekcia Ľudských práv a menšín každoročne vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v rámci „Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie“. Na rok 2009 výzva ešte nebola publikovaná z dôvodu zapracovávania zmenených podmienok na udeľovanie dotácií v zmysle novely zákona o rozpočtových pravidlách štátnej správy a schvaľovania prioritných oblastí akčného plánu na roky 2009 – 2011. Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok sa predpokladá v mesiacoch marec – apríl 2009. Na základe výziev z minulých období do procesu sa môžu zapojiť:
• obec,
• vyšší územný celok,
• občianske združenie,
• nadácia,
• záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,
• nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
• registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,
• súkromná škola,
• vydavateľstvo.
• Slovenský Červený kríž,
• verejná vysoká škola,
• Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.
Finančná alokácia v roku 2008 predstavovala sumu 315.342,3 eur (9.5000.000,- Sk). Minimálna čiastka na jeden projekt bola v sume 1.659,70 eur (50.000,- Sk) a maximálna čiastka nebola určená.
Odporúčame Vám sledovať stránku www.regionzilina.sk, kde v časti Eurokontakt/Výzvy na predkladanie projektov bude výzva na predkladanie žiadostí o NFP uverejnená. Ďalšie iné informácie je možné nájsť priamo na stránke Úradu Vlády SR http://www-8.mensiny.vlada.gov.sk/ 

• Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (CEE Trust) – je nezávislá nezisková organizácia, ktorá je zameraná na rozvoj občianskej spoločnosti v strednej a východnej Európe. Spadá pod zákony Spojených štátov amerických. Jej cieľom je podporovať rozvoj občianskej spoločnosti v Bulharsku, Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Slovensku a Slovinsku. Organizácia v rámci svojich aktivít sa zameriava aj na podporu aktivít a inovatívnych projektov cielených na boj proti predsudkom, rasizmu, diskriminácii a radikalizmu. Nadácia v priebehu roka vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. V súčasnosti však na podobnú aktivitu nie je vyhlásená výzva. Odporúčame Vám sledovať stránku http://www.ceetrust.org/, kde bude výzva uverejnená. Zoznam slovenských žiadateľov s podrobnými informáciami je možné nájsť na http://www.ceetrust.org/grants-database/in-country-grants/slovakia.html
Ostatné možnosti nehovoria priamo o boji proti extrémizmu a radikalizme, no určitým spôsobom s prejavmi intoleranciami súvisia. Možnosti sú nasledovné:
• Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia je program, kde je možné získať nenávratné finančné prostriedky z EÚ na aktivity, ktoré sú zamerané na zvyšovanie sociálnej inklúzie. V rámci tohto operačného programu existuje opatrenie 2.1 „Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity, kde sú aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu násilia ako bariéry vstupu a udržania sa na trhu práce. Tieto aktivity sú nasledovné:
• aktivity zamerané na vytvorenie systémového riešenia a komplexného prístupu a systémovú podporu prevencie a eliminácie násilia
• aktivity zamerané na podporu výkonu služieb pre obete násilia
• aktivity zamerané na podporu vzniku krízových intervenčných centier a tímov
• aktivity zamerané na podporu práce s páchateľmi násilia
• aktivity zamerané na prevenciu nulovej tolerancie voči násiliu a podpora informovanosti a senzibilizácie verejnosti
Výzva na opatrenie 2.1. sa zatiaľ na rok 2009 neplánuje.