13-08

Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov sa predkladali do 30. novembra 2007. Termín realizácie projektov bol určený na obdobie II. polroka školského roka 2007/2008, t. j. od 1. februára 2008 do 30. júna 2008. Do grantového programu „Škola bez tabaku, alkoholu a drog“ v školskom roku 2007/2008 sa zapojilo dvadsaťtri pedagogických zamestnancov stredných škôl a školských zariadení. Výber a hodnotenie projektov realizovala odborná komisia (zložená z troch zamestnancov Odboru školstva Žilinského samosprávneho kraja) v mesiaci január 2008. Všetky projekty boli posudzované podľa uvedených kritérií – kompletné vyplnenie žiadosti, zapojenosť žiakov a pedagogických zamestnancov školy a školského zariadenia do projektu, kreativita a originalita projektu, dlhodobosť výsledkov projektu, podrobný komentár k položkám rozpočtu, previazanosť rozpočtu s aktivitami v projekte.

V školskom roku 2007/2008 bolo podporených desať žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 15 000,– Sk/ projekt. Pri rozpise rozpočtu je určených 20 %, t. j. 3.000, - Sk na osobný príplatok alebo odmenu pre pedagogického zamestnanca školy alebo školského zariadenia. Spôsob odmeňovania bol realizovaný v súlade s platnosťou § 10 ods. 1 a § 20 zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 80 % finančných prostriedkov je možné využiť na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia, učebných pomôcok a administratívnych potrieb spojených so zabezpečením projektovej aktivity.

 

Dodatok:

I. časť: Koncepcia rozvoja starostlivosti o mládež v Žilinskom samosprávnom kraji – stanoviská k napĺňaniu opatrení a cieľov

Opatrenie: 1.1. Zefektívniť prácu výchovného poradcu v stredných školách a prispôsobiť ju štandardom moderného školského systému.

Strategický cieľ:
a) obsadzovať funkciu výchovného poradcu v stredných školách kvalifikovanými odborníkmi so záujmom o prácu výchovného poradcu a zabezpečiť ich priebežné vzdelávanie a špecializačné inovačné štúdium v metodicko-pedagogických centrách a postgraduálne štúdium na vysokých školách (po konzultácii s riaditeľom strednej školy),

Oblasti napĺňania cieľa:
- Odbor školstva Žilinského samosprávneho kraja zabezpečil 100 % zastúpenie funkcie výchovného poradcu vo všetkých stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti (stav k 01. 09. 2007),
- realizácia 2-ročného špecializačného inovačného štúdia “Výchovné poradenstvo“ pre 40 výchovných poradcov stredných škôl v Žilinskom kraji a 10 výchovných poradcov základných škôl z regiónu Kysuce (vzdelávanie bolo realizované od októbra 2005 do novembra 2007),
- realizácia metodicko-informačných seminárov a pravidelných pracovných porád pre výchovných poradcov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Strategický cieľ:
b) metodicky usmerniť a systematicky analyzovať činnosť výchovných poradcov stredných škôl (v spolupráci s Krajským školským úradom v Žiline),

Oblasti napĺňania cieľa:
- tvorba a distribúcia metodicko-informačných materiálov pre výchovných poradcov z oblasti karierového poradenstva, výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, problémového a delikventného vývinu detí a mládeže,
- realizácia pedagogického prieskumu k podmienkam činnosti výchovných poradcov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v školskom roku 2005/2006,
- analýza obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za príslušný školský rok (časť pedagogicko-psychologické poradenstvo a prevencia sociálno-patologických javov),
- kontrolná činnosť v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja so zameraním na agendu výchovného poradcu.

Strategický cieľ:
c) vytvoriť optimálny informačný systém pre výchovných poradcov stredných škôl,

Oblasti napĺňania cieľa:
- priebežná tvorba metodicko-informačných materiálov pre výchovných poradcov stredných škôl z oblasti karierového poradenstva (napr. „Kam na strednú školu v Žilinskom kraji“),
- metodická činnosť pri uplatnení sa absolventov základných škôl na stredoškolské štúdium a prijímaní študentov stredných škôl na vysokoškolské štúdium.

Strategický cieľ:
d) previazať spoluprácu výchovných poradcov stredných škôl so špeciálnymi výchovnými zariadeniami (centrá výchovnej a psychologickej prevencie) a poradenskými zariadeniami (pedagogicko-psychologické poradne, zariadenia špeciálno-pedagogického poradenstva),

Oblasti napĺňania cieľa:
- v zmysle Koncepcie pedagogicko-psychologického poradenského systému a jeho implementácie do praxe (2007) je pedagogicko-psychologická starostlivosť o deti a mládež v kompetencii pedagogicko-psychologických poradní v mieste sídla základnej i strednej školy,
- centrá výchovnej a psychologickej prevencie v Žilinskom kraji sú od roku 2006 súčasťou pedagogicko-psychologických poradní, ktoré zriaďuje štátna správa v školstve (Krajský školský úrad v Žiline),
- spolupráca stredných škôl so školskými zariadeniami špeciálno - pedagogického poradenstva je realizovaná pri integrovanom vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (telesné, zrakové a sluchové postihnutie).

Strategický cieľ:
e) realizovať pravidelné stretnutia výchovných poradcov stredných škôl pri riešení problémov výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie mládeže (v spolupráci s Krajským školským úradom v Žiline),

Oblasti napĺňania cieľa:
- metodicko-informačné semináre pre výchovných poradcov stredných škôl organizuje Žilinský samosprávny kraj, periodicita stretnutí – 2x ročne,
- výchovní poradcovia základných škôl a stredných škôl sú pravidelne prizývaní na pracovné stretnutia, ktoré organizujú pedagogicko-psychologické poradne v mieste sídla základných a stredných škôl, periodicita stretnutí – 6x – 8x ročne (štatistiku vedie Krajský školský úrad v Žiline ako zriaďovateľ školských poradenských zariadení).

Strategický cieľ:
f) zefektívniť spoluprácu výchovných poradcov stredných škôl so psychológmi a odborníkmi z metodicko-pedagogických centier SR a Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave pri realizácii besied a vzdelávacích prednášok k problémovému a delikventnému vývinu mládeže,

Oblasti napĺňania cieľa:
- Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave je metodickým orgánom pre zriaďovateľov škôl a školských poradenských zariadení na úseku výchovného a karierového poradenstva, v zmysle Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR na príslušný školský rok je v kompetencii riaditeľov stredných škôl organizovať vlastné odborné prednášky, sociálno-psychologické výcviky a preventívne aktivity s odborníkmi pre uvedené oblasti,
- Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s metodicko-pedagogickými centrami SR realizuje doplňujúce formy vzdelávania pre pedagogických zamestnancov stredných škôl (napr. 2-ročné špecializačné inovačné štúdium výchovného poradenstva) a v prípade záujmu sprostredkuje ponuku vzdelávacích aktivít realizovaných metodicko-pedagogickými centrami SR.
Strategický cieľ:
g) podporovať spoluprácu škôl a školských zariadení v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja so špeciálnymi základnými a strednými školami v územnej pôsobnosti Krajského školského úradu v Žiline,

Oblasti napĺňania cieľa:
- spolupráca stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja je sporadická, stredné školy si realizujú aktivity individuálne so zohľadnením osobitosti výchovno-vzdelávacieho procesu v špeciálnych školách.

Strategický cieľ:
h) zefektívniť spoluprácu odboru školstva Žilinského samosprávneho kraja so Školským výpočtovým strediskom v Liptovskom Mikuláši pri analýze počtu a štruktúry potenciálnych uchádzačov o štúdium na stredných školách v regióne,

Oblasti napĺňania cieľa:
- Žilinský samosprávny kraj realizuje prijímacie a odvolacie konanie žiakov základných škôl na stredoškolské štúdium od roku 2004, spolupráca so Školským výpočtovým strediskom v Liptovskom Mikuláši je realizovaná pri priebežnom monitoringu záujmu žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl o študijné a učebné odbory stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a pri poskytnutí databázy žiakov základných škôl v odvolacom konaní (denné trojročné, štvorročné, päťročné, šesťročné a osemročné štúdium).

Strategický cieľ:
i) vytvoriť optimálny informačný systém pre záujemcov o štúdium na stredných školách v regióne,

Oblasti napĺňania cieľa:
- tvorba a distribúcia informačných materiálov o štruktúre aktuálnych študijných a učebných odborov denného, nadstavbového a pomaturitného štúdia na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Strategický cieľ:
j) realizovať reprezentatívne sociologické výskumy uplatnenia absolventov stredných škôl na trhu práce v regióne.

Oblasti napĺňania cieľa:
- Odbor školstva Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny v Žilinskom kraji realizuje ročné evidencie nezamestnaných absolventov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Opatrenie: 1.2. Rozšíriť právomoci koordinátora prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov v školách a školských zariadeniach.

Strategický cieľ:
a) ustanoviť funkciu koordinátora prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov v školách a školských zariadeniach a vytvoriť databázu činnosti koordinátorov prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov (v spolupráci s Krajským úradom v Žiline),

Oblasti napĺňania cieľa:
- Odbor školstva Žilinského samosprávneho kraja zabezpečil 50 % zastúpenie funkcie koordinátora prevencie drogových závislostí v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja,
- pravidelný monitoring aktivít koordinátorov prevencie drogových závislostí v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja,
- realizácia metodicko-informačných seminárov a pravidelných pracovných porád pre koordinátorov prevencie drogových závislostí stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja,
- Krajský úrad v Žiline nemá dosah na činnosť koordinátorov prevencie drogových závislostí v stredných školách a realizáciu preventívnych aktivít v školskom prostredí.

Strategický cieľ:
b) zabezpečiť metodickú prípravu koordinátorov v oblasti primárnej a sekundárnej prevencie sociálno-patologických javov v metodicko-pedagogických centrách SR (po konzultácií s riaditeľom školy, resp. školského zariadenia),

Oblasti napĺňania cieľa:
- realizácia 2-ročného špecializačného inovačného štúdia „Koordinátor drogových a iných závislostí“ pre 30 pedagogických zamestnancov stredných škôl v Žilinskom kraji (vzdelávanie je realizované od septembra 2006 do septembra 2008) pod garanciu Žilinského samosprávneho kraja a Metodicko-pedagogického centra v Bratislave.

Strategický cieľ:
c) metodicky usmerniť a systematicky analyzovať činnosť koordinátorov prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov v školách a školských zariadeniach (v spolupráci s Krajským školským úradom v Žiline),

Oblasti napĺňania cieľa:
- tvorba a distribúcia metodicko-informačných materiálov pre koordinátorov prevencie drogových závislostí z oblasti prevencie sociálno-patologických javov detí a mládeže (napr. informačné letáky Odboru školstva Žilinského samosprávneho kraja s názvom „Prevencia“ z rokov 2005 – 2006),
- realizácia pedagogického prieskumu k podmienkam činnosti koordinátorov prevencie drogových závislostí stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v školskom roku 2005/2006,
- analýza obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za príslušný školský rok (časť pedagogicko-psychologické poradenstvo a prevencia sociálno-patologických javov),
- kontrolná činnosť v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja so zameraním na agendu výchovného poradcu.

Strategický cieľ:
d) vytvoriť optimálny informačný systém pre koordinátorov prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov v školách a školských zariadeniach (v spolupráci s Krajským školským úradom v Žiline),

Oblasti napĺňania cieľa:
- Krajský školský úrad v Žiline ako priamo riadená inštitúcia Ministerstva školstva SR je zriaďovateľom školských poradenských zariadení a špeciálnych výchovných zariadení v Žilinskom kraji a metodicky usmerňuje ich aktivity v oblasti prevencie protispoločenskej činnosti, o čom sú informovaní i pedagogickí zamestnanci stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a od uvedených zariadení získavajú metodické a informačné materiály z predmetnej oblasti.

Strategický cieľ:
e) podporovať spoluprácu škôl a školských zariadení s preventívnymi, poradenskými a inými odbornými zariadeniami v oblasti primárnej a sekundárnej prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov,

Oblasti napĺňania cieľa:
- v zmysle Koncepcie pedagogicko-psychologického poradenského systému a jeho implementácie do praxe (2007) je pedagogicko-psychologická starostlivosť o deti a mládež v kompetencii pedagogicko-psychologických poradní v mieste sídla základnej i strednej školy,
- Žilinský samosprávny kraj sa zúčastňuje pracovných porád organizovaných školskými poradenskými zariadeniami v Žilinskom kraji.

Strategický cieľ:
f) podporovať spoluprácu škôl a školských zariadení s odborníkmi pri realizácii školiacich seminárov k problematike zdravotnej gramotnosti a výchove k rodičovstvu,

Oblasti napĺňania cieľa:
- Odbor školstva Žilinského samosprávneho kraja v zmysle odporúčaní Ministerstva školstva SR zverejňuje pred začiatkom školského roka prioritné oblasti pre realizáciu metodicko-informačných seminárov v stredných školách v oblasti zdravotnej gramotnosti obyvateľstva a formovania zdravého životného štýlu mládeže,
- stredné školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja realizujú informačné semináre uvedenej problematiky individuálne podľa schválených preventívnych programov na príslušný školský rok.

Strategický cieľ:
g) zabezpečiť koordinovanú spoluprácu škôl a školských zariadení so štátnou správou v oblasti prevencie (realizácia besied a seminárov, spolupráca pri koncepcii a spracovaní projektov na získanie finančných prostriedkov na preventívne aktivity),

Oblasti napĺňania cieľa:
- spolupráca stredných škôl a školských zariadení s inštitúciami štátnej správy v oblasti prevencie protispoločenskej činnosti v Žilinskom kraji nie je realizovaná, z dôvodu zániku Krajského úradu v Žiline v októbri 2007, stredné školy a školské zariadenia využívajú spoluprácu so školskými poradenskými zariadeniami, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti špecializovanej štátnej správy.

Opatrenie: 1.3. Zabezpečiť spoluprácu verejnej správy, štátnej správy a subjektov, ktoré vo svojej činnosti vyvíjajú aktivity k prevencii protispoločenskej činnosti mládeže.

Strategický cieľ:
a) zintenzívniť spoluprácu verejnej správy s orgánmi štátnej správy a mimovládnych organizácií v oblasti prevencie protispoločenskej činnosti mládeže,

Oblasti napĺňania cieľa:
- zástupca samosprávneho kraja sa pravidelne zúčastňuje zasadnutí Komisie protispoločenskej činnosti pri Obvodnom úrade v Žiline, resp. Komisie protispoločenskej činnosti pri Krajskom úrade v Žiline,
- zánikom krajských úradov v roku 2007 došlo k presunu kompetencií na úseku prevencie protispoločenskej činnosti na obvodné úrady v mieste sídla krajského mesta, spolupráca je realizovaná prostredníctvom poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu na realizáciu preventívnych aktivít a pri tvorbe projektových zámerov a koncepčných dokumentov regionálneho významu na úseku prevencie protispoločenskej činnosti.

Strategický cieľ:
b) vyčleniť účelové finančné prostriedky na preventívne aktivity v oblasti prevencie protispoločenskej činnosti mládeže,

Oblasti napĺňania cieľa:
- grantový program Odboru školstva Žilinského samosprávneho kraja „Škola bez tabaku, alkoholu a drog“ podporuje preventívne projektové aktivity pedagogických zamestnancov stredných škôl vo výške 15.000, - Sk/ projekt, v školskom roku 2006/2007 bolo podporených 20 žiadostí (v celkovej sume 300.000, - Sk) a v školskom roku 2007/2008 bolo podporených 10 žiadostí (v celkovej sume 150.000, - Sk),
- grantový program „Učiteľ v procese humanizácie regionálneho školstva“ podporuje rozvoj humanizácie vo výchovno-vzdelávacom procese a prevenciu protispoločenskej činnosti (bez drogových závislostí), projekty predkladajú pedagogickí zamestnanci stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vo výške 15.000, - Sk/ projekt, v školskom roku 2005/2006 bolo podporených 20 žiadostí (v celkovej sume 300.000, - Sk), v školskom roku 2006/2007 bolo podporených 16 žiadostí (v celkovej sume 240.000, - Sk) a v školskom roku 2007/2008 bolo podporených 10 žiadostí (v celkovej sume 150.000, - Sk),
- grantový program „Vráťme šport do škôl“ prerozdelil v školskom roku 2007/2008 sumu 2.000.000, - Sk na realizáciu športových a voľno-časových aktivít žiakov stredných škôl a školských výchovno-vzdelávacích zariadení.

Strategický cieľ:
c) rozšíriť spoluprácu samosprávneho kraja s metodicko-pedagogickými centrami SR, Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave a Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Žiline pri realizácii školiacich seminárov pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení v oblasti primárnej a sekundárnej prevencie,

Oblasti napĺňania cieľa:
- realizácia pravidelných metodicko-informačných seminárov pre koordinátorov prevencie drogových závislostí stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja so zástupcami okresných zložiek a krajskej zložky Policajného zboru SR,
- informačné semináre pre žiakov a pedagogických zamestnancov stredných škôl sú realizované priamo v stredných školách a školských zariadeniach podľa schválených preventívnych programov na príslušný školský rok,
- realizácia preventívnych projektov Odboru školstva Žilinského samosprávneho kraja a Krajského riaditeľstva Policajného zboru SR v Žiline (napr. Trestnoprávna zodpovednosť mládeže),
- priama spolupráca Žilinského samosprávneho kraja s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave nebola nadviazaná, z dôvodu prepojenia spolupráce Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie so školskými poradenskými zariadeniami, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského školského úradu v Žiline.

Strategický cieľ:
d) podporovať aktivity občianskych združení detí a mládeže v oblasti prevencie protispoločenskej činnosti,

Oblasti napĺňania cieľa:
- spolupráca Žilinského samosprávneho kraja s Radou mládeže Žilinského kraja, ktorá zastrešuje organizovanú a neorganizovanú mládež v Žilinskom kraji, pri realizácii voľnočasových aktivít a realizácii proti spoločenskej činnosti v stredných školách (napr. peer programy, vzdelávacie aktivity pre mladých lídrov a zástupcov žiackych školských rád a pod.),
- finančná podpora občianskych združení detí a mládeže na území Žilinského kraja prostredníctvom Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č. 4/2004 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja.

Strategický cieľ:
e) podporovať aktivity škôl a školských zariadení, ktoré sú zamerané na plnohodnotné využívanie voľného času detí a mládeže ako aktívneho spôsobu prevencie protispoločenskej činnosti.

Oblasti napĺňania cieľa:
- finančná podpora stredných škôl a školských výchovno-vzdelávacích zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja prostredníctvom grantových programov „Vráťme šport do škôl“ a „Škola bez tabaku, alkoholu a drog“,
- vytvorenie priestorových, personálnych a materiálno-technických podmienok pre realizáciu záujmovo-vzdelávacích, športových a výchovno-vzdelávacích aktivít pre žiakov stredných škôl v čase mimo vyučovacieho procesu (napr. systém administrácie vzdelávacích poukazov).

II. časť: Grantový program „Škola bez tabaku, alkoholu a drog“

Grantový program Odboru školstva Žilinského samosprávneho kraja „Škola bez tabaku, alkoholu a drog“ je určený na podporu žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov, ktoré predkladajú pedagogickí zamestnanci gymnázií, stredných odborných škôl, stredných odborných učilíšť a učilíšť, združených stredných škôl, spojených škôl a školských výchovno-vzdelávacích zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Oblasti podpory tvoria uvedené tematické okruhy:
a) zabezpečenie primárnej prevencie drogových závislostí vo výchovno-vzdelávacom procese – cieľom podpory je uplatniť aktuálne metódy a formy primárnej prevencie drogových závislostí vo výchovno-vzdelávacom procese stredných škôl a školských zariadení,
b) zabezpečenie primárnej prevencie drogových závislostí pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – cieľom podpory je zabezpečiť systematickú preventívnu starostlivosť pre deti a mládež so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v stredných školách a školských zariadeniach,
c) realizácia dlhodobých a kontinuálnych preventívnych aktivít so zameraním na rozvoj osobnosti žiakov a pedagogických zamestnancov – cieľom podpory je previazať spoluprácu stredných škôl a školských zariadení so školskými poradenskými a špeciálnymi výchovnými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského školského úradu v Žiline pri realizácii dlhodobých vzdelávacích aktivít pre žiakov a pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení,
d) tvorba metodických a informačných materiálov pre pedagogických zamestnancov v oblasti prevencie drogových závislostí – cieľom podpory je motivovať pedagogických zamestnancov stredných škôl a školských zariadení k tvorbe didaktických materiálov z predmetnej oblasti,
e) zabezpečenie rozvoja voľnočasových aktivít pre deti a mládež – cieľom podpory je rozvíjať voľnočasové záujmy detí a mládeže (mimo športových aktivít) v stredných školách a školských zariadeniach.