13-05

1) Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“) je 100 % akcionárom Región Žurnál, a. s. Výpis z Obchodného registra, ktorý Vám v prílohe zasielame, si môžete porovnať na internetovej stránke www.orsr.sk.

2) Založenie spoločnosti Región Žurnál, a. s. nemá politickú formu, ani nemá ambíciu prispôsobiť obsah propagácii politických strán.
Všetky uznesenia sú zverejnené na internetovej stránke www.zask.sk. Pre prípad nedostupnosti k internetu, Vám v prílohe prikladáme vyžiadané uznesenie.

3) Ročný rozpočet spoločnosti Región Žurnál, a. s. je krytý vždy do výšky odsúhlasených nákladov rozpočtovou položkou ŽSK. Tieto náklady sú vynakladané na propagáciu regiónov ŽSK a na prezentáciu Úradu ŽSK, všetkých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a na propagáciu miestnej samosprávy vrátane hospodárskeho a kultúrneho diania v regióne. Rozpočet ŽSK a Všeobecne záväzné nariadenie je sprístupnené verejnosti na www.zask.sk.

4) Sídlo redakcie, administratívne je v Strednom odbornom učilišti – stavebnom, Rosinská cesta 4, s ktorým má spoločnosť Región Žurnál, a. s . nájomnú zmluvu, ktorú si riadne plní. Za priestory na ulici Pri Celulózke, ktoré má ako celok prenajaté Úrad ŽSK, akciová spoločnosť neplatí, čo je z hľadiska 100 % akcionára (ŽSK) logické. Zariadenie je majetkom spoločnosti Región Žurnál, a. s., a teda majetkom akcionára, ktoré bolo zakúpené z ročného rozpočtu spoločnosti Región Žurnál, a. s.

5)

Regionálni pracovníci, ktorých týždenník Región ŽURNÁL, a.s. uvádza vo svojej tiráži sú zamestnancami osvetových stredísk v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Ich tarifný plat určuje osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnancov v prílohe č.4 v zmysle § 7 zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

platová trieda

platový stupeň

tarifný plat

1.

9.

6.

12.360,- Sk

2.

8.

12.

13.290,- Sk

3.

8.

9.

12.170,- Sk

4.

10.

5.

13.010,- Sk

5.

8.

1.

9.430,- Sk

Uvedení pracovníci zabezpečujú publikačnú a propagačnú činnosť osvetových stredísk, monitorujú aktivity OS a samosprávy na všetkých úrovniach a vykonávajú a plnia ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho nadriadeného a riaditeľa osvetového strediska.

Vyčlenení zamestnanci v regionálnych osvetových strediskách pre redaktorskú prácu v Región Žurnál, a. s. vykonávajú túto činnosť v súlade so zriaďovacími listinami č. 2 a zákonom 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti.

Informácie o mzdových nákladoch si vyžiadajte na príslušných regionálnych osvetových strediskách. Pôsobia ako samostatne právne subjekty s odsúhlasenými rozpočtami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozpočtu ŽSK, ktorý schvaľujú poslanci zastupiteľstva ŽSK.

Región Žurnál, a. s., konkrétne týždenník, ktorý vydáva má svoje opodstatnenie, prináša objektívne informácie o dianí v regiónoch ŽSK a verejné zdroje sú vynakladané veľmi racionálne vo vzťahu k obsahu a rozsahu.
Propagácia regiónov v takomto rozsahu sa nedá docieliť prostredníctvom komerčných médií. Ak áno, niekoľkonásobne by náklady na verejné financie boli vyššie. Mnohokrát zaujatosť a neznalosť alebo neobjektívnosť pri posudzovaní problému zvádza k tendenčnosti.