12-08

K bodu 1 –
V prílohe Vám poskytujeme zoznam subjektov, ktorým bola v období od 1. júna 2007 do 31. decembra 2007 poskytnutá dotácia v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja 4/2004 a Dodatku 1 k tomuto VZN o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja:

V tomto období dar, pôžička, pomoc podnikateľom alebo investorom, poskytnutie prostriedkov z rezervy samosprávneho kraja, prípadne poskytnutie finančných prostriedkov predsedom súkromnému sektoru a inej formy podpory ako aj odpustenie poplatkov alebo daní poskytnuté neboli.

K bodu 2 –
V období od 1. júna 2007 do 31. decembra 2007 neboli poskytnuté Žilinskému samosprávneho kraju žiadne dary a iné bezodplatné plnenia.

K bodu – 3
Zároveň Vám v prílohe posielame fotokópie rozsudkov v súdnych sporoch, v ktorých bol Žilinský samosprávny kraj účastníkom a bolo vydané právoplatné rozhodnutie v období od 1. júna 2007 do 31. decembra 2007.

Prílohy:


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.04.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky