12-06

Stanovisko Odboru dopravy a komunikácií:

V zmysle opatrenia MF SR zo 16. decembra 2004 01/R/2004 (nadobudlo účinnosť 1. januára 2005), ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2003 01/R/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení opatrenia z 22. decembra 2003 02/R/2003, do rozsahu regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných celkov, pri ktorom sa uplatňujú maximálne ceny, spadá tovar „Vnútroštátna pravidelná autobusová doprava osôb, ak vzdialenosť od východiskovej zastávky po konečnú zastávku nepresahuje 100 km“.

Na základe uvedeného vydal 1.3.2005 ŽSK cenový výmer platný pre prímestskú autobusovú dopravu. V súčasnosti je platný cenový výmer č. 9/2006 zo dňa 21.2.2006. Podľa tohto cenového výmeru prislúcha preprava za cestovné stanovené cenovým výmerom č. 9/2006 občanom bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, t.j. za dané cestovné sa môžu prepravovať aj osoby iného štátu ako je Slovenská republika.
Zosúladenosť zliav pri cestovaní medzi krajmi je plne v kompetencii samosprávnych krajov a závisí od ich vzájomných dohôd.