12-04

K bodu 1 -

Žilinským samosprávnym krajom, prípadne niektorým z jeho orgánov neboli v období od 1.1.2003 do 1.9.2004 poskytnuté žiadnej fyzickej alebo právnickej osobe nasledovné formy podpory: pôžička, pomoc podnikateľom/investorom, odpustenie poplatkov/daní, prostriedky z rezervy samosprávneho kraja/jeho predsedu súkromnému sektoru alebo iná forma podpory.

V uvedenom období boli poskytnuté len:
- dotácie zo strany Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) organizáciám v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, predovšetkým príspevkovým organizáciám, pričom podrobný rozpis týchto dotácií odbor financií na Úrade ŽSK nevedie a z uvedeného dôvodu takúto informáciu nemáme k dispozícii. Fyzickým osobám nebola poskytnutá žiadna dotácia.
- finančné dary v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia ŽSK č. 2/2003 o udeľovaní ocenení Žilinského samosprávneho kraja s účinnosťou od 1. mája 2003, ktoré schválilo zastupiteľstvo na 8. zasadnutí 26. februára 2003.

V roku 2003 boli schválené zastupiteľstvom ŽSK 4 žiadosti o udelenie ocenenia ŽSK a ocenenia boli odovzdané slávnostným spôsobom oceneným osobám, pričom celková finančná odmena – finančný dar predstavoval sumu 70 tis. Sk.
Ocenené osoby:
1. spisovateľ a básnik Ladislav Paška, bytom Liptovský Mikuláš, Cena ŽSK – finančný dar 10 tis. Sk,
2. spisovateľ a literárny kritik Ján Lenčo, bytom Žilina, Cena ŽSK – finančný dar
10 tis. Sk,
3. spisovateľ a jazykovedec PhDr. Anton Habovštiak, bytom Bratislava, od roku 2004 zosnulý, Čestné občianstvo ŽSK – finančný dar 30 tis. Sk,
4. akademický sochár Štefan Pelikán, bytom Lietavská Lúčka, Čestné občianstvo ŽSK – finančný dar 20 tis. Sk.
V roku 2004 bola schválená zastupiteľstvom ŽSK zatiaľ 1 žiadosť o udelenie ocenenia ŽSK a ocenenie bolo odovzdané slávnostným spôsobom ocenenej osobe, pričom celková finančná odmena – finančný dar predstavoval sumu 30 tis. Sk.
Ocenené osoby:
1. drotársky historik Karol Guleja, bytom Mníchov, Nemecko, Čestné občianstvo ŽSK – finančný dar 30 tis. Sk.