111/09

K bodu 1-

Činnosť múzeí sa riadi zákonom č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Zákon upravuje postavenie múzeí, ich zriaďovanie a zrušovanie, podmienky na výkon základných odborných činností v múzeách pri nadobúdaní, ochrane a prezentácii predmetov kultúrnej hodnoty ako súčastí kultúrneho dedičstva a ochranu predmetov kultúrnej hodnoty.

Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“) je zriaďovateľom 4 múzeí:
• Považské múzeum v Žiline
• Kysucké múzeum v Čadci
• Liptovské múzeum v Ružomberku
• Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

Múzeá verejnosti sprístupňujú značné hodnoty kultúrneho dedičstva prostredníctvom stálych expozícií i výstav, ako i organizovaním veľkého počtu kultúrno – výchovných a vzdelávacích podujatí a aktivít. Múzeá v prírode sú významnými súčasťami zbierkotvornej, expozičnej i prezentačnej činnosti múzeí.
Múzeá v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK sprístupňujú 2 stále expozície ľudovej architektúry v prírode:
• Múzeum kysuckej dediny v Novej Bystrici – Vychylovke, ktoré je organizačnou súčasťou Kysuckého múzea v Čadci.
• Múzeum liptovskej dediny v Pribyline, ktoré je organizačnou súčasťou Liptovského múzea v Ružomberku.

V Žilinskom kraji vyvíja svoju činnosť i Múzeum oravskej dediny Zuberec – Brestová v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zuberec a Múzeum slovenskej dediny v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR.

Múzeá zverejňujú informácie o svojej činnosti, podujatiach a aktivitách, prehľadoch expozícií a výstav vrátane telefonických a e-mailových kontaktov na nasledujúcich internetových stránkach:
- Považské múzeum v Žiline: www.pmza.sk  
- Kysucké múzeum v Žiline: www.kysuckemuzeum.sk  
- Liptovské múzeum v Ružomberku: www.liptovskemuzeum.sk  
- Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne: www.oravamuzeum.sk  

Informácie o všetkých kultúrnych organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, ich
kontaktných adresách, štatutárnych zástupcoch s prehľadmi prevádzok, pobočiek a expozícií sú sumárne zverejnené na internetovej stránke: www.regionzilina.sk – záložka Úrad ŽSK – odbor kultúry.

Prehľad návštevnosti vo všetkých expozíciách a výstavách múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v rokoch 2006 – 2008 so stavom návštevnosti k 30.9.2009:

Považské múzeum v Žiline: 112 394 (rok 2006), 104 005 (rok 2007), 98 982 (rok 2008), 86 425 (stav k 30.9.2009) 
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne: 200 306 (rok 2006),  210 435 (rok 2007), 251 880 (rok 2008), 191 131 (stav k 30.9.2009) 
Liptovské múzeum v Ružomberku: 143 653 (rok 2006), 142 562 (rok 2007), 153 295 (rok 2008), 135 976 (stav k 30.9.2009) 
Kysucké múzeum v Čadci: 63 708 (rok 2006), 76 158 (rok 2007), 77 639 (rok 2008), 70 034 (stav k 30.9.2009) 

Prehľad návštevnosti v múzeách ľudovej architektúry v prírode v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v rokoch 2006 – 2008 so stavom návštevnosti k 30.9.2009:

Múzeum liptovskej dediny v Pribyline 64 218 (rok 2006),  67 169 (rok 2007), 69 631 (rok 2008), 58 703 (stav k 30.9.2009) 
Múzeum kysuckej dediny v Novej Bystrici - Vychylovke 23 913 (rok 2006), 26 088 (rok 2007), 28 896 (rok 2008), 30 073 (stav k 30.9.2009)