108/09

K bodu 1-

Pre územie Žilinského samosprávneho kraja je platný Územný plán Veľkého územného celku Žilinského kraja (ÚPN VÚC ŽK) v znení jeho platných zmien a doplnkov. Jeho základným cieľom je vytvoriť predpoklady na zabezpečenie trvalého súladu všetkých prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt na území, najmä so zreteľom na starostlivosť o životné prostredie. ÚPN VÚC koordinuje záujmy štátu vyjadrené v Koncepcii územného rozvoja Slovenska 2001 (KURS 2001) so záujmami Žilinského regiónu, a preto do tejto územnoplánovacej dokumentácie boli premietnuté všetky záväzné dopravné systémy.

V územnom pláne regiónu (Územný plán Veľkého územného celku Žilinského kraja) (ÚPN VÚC ŽK) z roku 1998 bola diaľnica D1 v úseku Turany – Hubová riešená variantne (tunel Korbeľka, alebo povrchové varianty cez Šútovo). Pre koridory obidvoch variantov diaľnice D1 Turany - Hubová bola v záväznej časti ÚPN VÚC ŽK zabezpečená územná rezerva.

V rámci pripomienkového konania a jeho Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN VÚC ŽK v zmysle § 22 platného stavebného zákona, neboli vznesené pripomienky alebo požiadavky, ktorých obsahom bol nesúhlas s trasovaním diaľnice D1 tunelom Korbeľka a navrhovanie alternatívnej povrchovej trasy v blízkosti obce Šútovo.
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN VÚC ŽK, vo svojej záväznej časti (vyhlásená VZN č.6 dňa 27.4.2005) taktiež zabezpečujú územnú rezervu pre koridory obidvoch variantov diaľnice D1 Turany – Hubová, t.j. tunelový aj povrchový variant.

Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že Žilinský samosprávny kraj ako orgán územného plánovania regionálnej úrovne nemá informácie o tom, či vyššie uvedené pripomienky boli vznesené v procese obstarávania územnoplánovacích dokumentácií miestnej úrovne (t.j. územnoplánovacích dokumentácií obcí dotknutých výstavbou diaľnice D1 v úseku Turany – Hubová).


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.12.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky