106/09

K bodu 1-

Smernica č. 78/2009 je  zverejnená na internetovej stránke Žilinského samosprávneho kraja www.regionzilina.sk, v časti Oznamy, v sekcii Smernice a všeobecne záväzné nariadenia, ktorá upravuje:
- rozpočet Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „ŽSK“),
- rozpočtový proces, zostavovanie a členenie rozpočtu ŽSK, tvorbu rozpočtu ŽSK a zmeny rozpočtu ŽSK,
- záverečný účet ŽSK a pravidlá rozpočtového hospodárenia.