104/09

K bodu 1-
Zoznam hodnotiteľov projektov.

K bodu 2-
Zoznam členov monitorovacieho výboru.

K bodu 3-
a) V zmysle programových dokumentov musia hodnotitelia spĺňať požiadavky náležitej odbornej spôsobilosti a nestrannosti vo vzťahu ku hodnoteným projektom. 
b) Kritéria pre výber hodnotiteľov sú upravené v programových dokumentoch, pričom pojem „náležitá odborná spôsobilosť a nestrannosť vo vzťahu k hodnoteným projektom“ bližšie nešpecifikujú. Partner strešného projektu volil hodnotiteľov na základe ich doterajších skúsenosti tak, aby projekty boli hodnotené len hodnotiteľmi, ktorí disponujú bohatými skúsenosťami v oblasti štrukturálnych fondov.
c) Hodnotitelia boli menovaní partnerom strešného projektu v súlade s programovými dokumentmi.
d) S jednotlivými hodnotiteľmi boli uzatvorené Dohody o vykonaní práce. Tieto výkony boli honorované. Hodnotenie prebiehalo vo voľnom čase hodnotiteľov nad rámec ich pracovného času. 

K bodu 4-

Úspešnosť organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v prípade len schválených projektov je 54,54%. Ak do tohto zoznamu prirátame aj „podmienečne schválené projekty“ je to 52,77% a v prípade neschválenia „podmienečne schválených projektov“ a schválenia náhradných projektov je 50%.

K bodu 5-
Podmienkou schválenia „podmienečne schváleného projektu“ (PSP) je súhlas Monitorovacieho výboru Programu cezhraničnej spolupráce PL – SR s jednorázovým odstúpením od procedúr opísaných v príručke Implementácie mikroprojektov, týkajúcich sa komplementárnych mikroprojektov, a zaobchádzaním s nimi ako s individuálnymi v situácii, keď zahraničný partner nepredložil komplementárny projekt, predložil žiadosť nespĺňajúcu formálne požiadavky, alebo žiadosť zahraničného partnera nezískala odporúčanie spoločnej poľsko – slovenskej hodnotiacej komisie, t.j. vyžadované minimum – 60 bodov počas technického hodnotenia. V prípade nesúhlasu Monitorovacieho výboru sú tieto projekty „zamietnuté“. V súvislosti s týmto procesom boli ostatné projekty zaradené medzi „rezervné projekty“. V prípade súhlasu so schválením PSP, budú rezervné projekty „zamietnuté“. Ak budú PSP zamietnuté, tak sa môže pristúpiť k výberu projektov zo zoznamu rezervných, a to max. v počte projektov PSP a ostatné projekty zo zoznamu rezervných projektov budú zamietnuté.

K bodu 6-
Interný manuál hodnotenia neexistuje. Hodnotitelia majú k dispozícii príručku pre hodnotiteľov, ktorá je zverejnená na internetovej stránke Žilinského samosprávneho kraja www.regionzilina.sk.