100/09

K bodu 1-

Verejný obstarávateľ, v tomto prípade Žilinský samosprávny kraj, zasiela oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a informácie o jeho výsledku na zverejnenie do Vestníka Úradu pre verejného obstarávania uverejneného na internetovej stránke www.uvo.gov.sk.