10-8

K bodu 1 a 2 –
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „SC ŽSK“) vznikla od 1. novembra 2006 Uznesením 1 na 8. zasadnutí Zastupiteľstva zo dňa 26.9.2006. V rámci I. etapy bola zrealizovaná transformácia rozpočtových organizácii SaÚC na príspevkové organizácie, pričom im ostala právna subjektivita.

K bodu 3, 4 -
SC ŽSK bola zriadená za účelom plnenia nasledujúcich činností: majetková správa ciest, mostov, ich súčastí a príslušenstva vo vlastníctve ŽSK.
K 31.12.2007, do doby ukončenia transformácie SC ŽSK na jednu príspevkovú organizáciu, mala SC ŽSK 7 TH zamestnancov, ktorí zabezpečovali hlavnú činnosť organizácie a prípravu II. etapy transformácie.
Organizačná schéma SC ŽSK :
Uznesením 6 zo 16. zasadnutia Zastupiteľstva ŽSK bola schválená II. etapa transformácie. Splynutím piatich príspevkových organizácií SaÚC do príspevkovej organizácie SC ŽSK vznikla jedna príspevková organizácia s právnou subjektivitou (SC ŽSK), v ktorej organizačnej štruktúre sú začlenené päť vnútorných jednotiek – závodov (bez právnej subjektivity).
Účelom SC ŽSK je správa, údržba a výstavba ciest II. a III. triedy. Štatutárom organizácie je riaditeľ, ktorý je menovaný predsedom Žilinského samosprávneho kraja na základe schválenia Zastupiteľstvom ŽSK.

Organizačné členenie organizácie je nasledovné:
- úsek riaditeľa,
- úsek ekonomický,
- úsek technický,
- úsek výrobný – jednotlivé závody SC ŽSK.

K bodu 5 –
Od 1.1.2008 jednotlivé závody nemajú právnu subjektivitu. Jednotliví riaditelia závodov majú delegované právomoci riaditeľom SC ŽSK. Pracovníci technických úsekov, bývalých SaÚC, sú začlenení do technického úseku SC ŽSK, námestníci bývalých SaÚC sú zaradení ako vedúci oddelení príslušných závodov SC ŽSK.
V súčasnosti má SC ŽSK 99 TH zamestnancov, z toho na riaditeľstve pracuje 14 TH zamestnancov a 260 robotníkov.

K bodu 6 –
SC ŽSK vykonáva správu ciest a päť príslušných Závodov SC ŽSK vykonáva práce súvisiace s údržbou a opravou ciest, pričom zároveň môže vykazovať aj podnikateľskú činnosť na úseku opráv ciest (nevykonávajú správu ciest).

K bodu 7 –
Odbor dopravy ŽSK vykazuje voči SC ŽSK a v minulosti vykazoval voči organizáciám SaÚC metodickú a kontrolnú funkciu.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.02.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky