10-06

K bodu 1-

Na základe schváleného VZN 4/2004 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja bola poskytnutá dotácia od 1.9. 2005 do 1.4. 2006 v celkovej hodnote 5 960 tis. Sk.

1.

Rozvojová agentúra ŽSK, n. o.

1 460 tis. Sk

2.

Región ŽURNÁL, a.s.

3 500 tis. Sk

3.

Agentúra pre šport a mládež, n.o.

1 000 tis. Sk


K bodu 2 –

V období od 1.9.2005 do 1.4.2006 neboli poskytnuté Žilinskému samosprávneho kraju žiadne dary a iné bezodplatné plnenia.

K bodu 3 –

V prílohe Vám posielame fotokópie Platobného rozkazu č.k.27Ro 43/06-25, Rozsudok v mene Slovenskej republiky 16C 4/01-143 a Uznesenie 26Sp/3/2005-78, ktoré boli právoplatné vydané v období od1.9. 2005 do 1.4. 2006.