1/10

K bodu 1-

V školskom roku 2009/2010 majú externú, večernú a diaľkovú formu štúdia nasledovné stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja:

1) Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš,

2) Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, Ružomberok,

3) Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin,

4) Spojená škola - Stredná priemyselná škola, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto,

5) Spojená škola - Stredná odborná škola technická, Hattalova 471, Nižná,

6) Spojená škola - Stredná odborná škola obchodu a služieb, Hlinská 31, Žilina,

7) Spojená škola - Stredná odborná škola drevárska, Komenského 1049/23, Turany,

8) Stredná odborná škola elektrotechnická, Komenského 50, Žilina,

9) Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, Žilina,

10) Stredná zdravotnícka škola, Vrbická 632, Liptovský Mikuláš,

11) Stredná zdravotnícka škola, M. Hattalu 2149, Dolný Kubín,

12) Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, Žilina.

Prehľad stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, ktoré poskytujú externú, večernú a diaľkovú formu štúdia v školskom roku 2010/2011 bude zverejnený na internetovej stránke www.regionzilina.sk po termíne 01. 05. 2010.

Celkový prehľad stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja je uverejnený na internetovej stránke Žilinského samosprávneho kraja v záložke ŽSK, v časti Úrad ŽSK, v sekcii odbor školstva.